АБАС приключи Дейност 3 за изготвяне на предложение за проект на правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС

Във връзка с Проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“, с номер BG05SFOP001-3.003-0041 и сключен административен договор BG05SFOP001-3.003-0041-C01, между Сдружение „Асоциация на българските административни съдии“ и Оперативна програма „Добро управление“, с партньор Върховният административен съд на 24.07.2019 г. бе проведена среща на работната група по изпълнението на Дейност № 3 „Изготвяне на предложение за проект на правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“, на която експертите обсъдиха и гласуваха окончателния вариант на Проекта на Правила за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа и втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд.

На 30.07.2019 г. ръководителят на проекта – съдия Мария Попова представи Проекта на Правила за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на съдиите от първа и втора колегия на Върховния административен съд и от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд на председател на Върховен административен съд – съдия Георги Чолаков, за което се състави и подписа приемо-предавателен протокол.

Предстои Проекта на правила да бъде внесен за обсъждане и гласуване от Общото събрание на съдиите от Върховен административен съд.