АБАС проведе за членовете си обучение на тема „Данъчно право и процес”

АБАС проведе семинар на тема „Данъчно право и процес” на 5 и 6 октомври 2018 г. в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”. В обучението се включиха около 60 съдии от административните съдилища в страната.
Лектор на семинара беше върховния съдия Весела Павлова, която към момента е член на Комисията по атестирането и конкурсите към ВСС.
Сред акцентите на обучението бяха:
Данъчно право и процес – администриране и движение на данъчни дела, образувани по жалби срещу ревизионни актове (РА) и актове за прихващане и/или възстановяване (АПВ);
Подсъдност на делата – специфики с оглед изменението на чл.156, ал.1 от ДОПК (§79, т.1 от ПЗР на ЗИД на АПК – в сила от 18.09.2018 г. съгласно § 156, т. 3 от ПЗР на ЗИД на АПК; § 150 от ПЗР на ЗИД на АПК);
Особености на първоинстанционното съдебно производство – образуване, страни, предмет; комплектоване на административната преписка; доказателства и доказателствена тежест в съдебния процес; процесуални действия на съда по изясняване на спорните факти и произнасяне по доказателствените искания на страните; постановяване на решение по същество на спора – правомощия на съда по чл.160, ал. 1 от ДОПК при обжалване на ревизионните актове; правомощия на съда при обжалване на актове за прихващане и/или възстановяване; разноски.