АБАС стартира изпълнението на Дейност 3 за изработване на правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС

Във връзка с Проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“, с номер BG05SFOP001-3.003-0041 и сключен административен договор BG05SFOP001-3.003-0041-C01, между Сдружение „Асоциация на българските административни съдии“ и Оперативна програма „Добро управление“, с партньор Върховният административен съд на 20.05.2019 г. бе проведена среща на работната група по изпълнението на Дейност № 3 „Изготвяне на предложение за проект на правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ между външните експерти от група, с която стартира изпълнението на дейността. Същата е с краен срок за изпълнение 11.07.2019 г., като в рамките на този срок следва да бъде изготвен проект на правила за приемане на тълкувателни решения от ВАС.

След окончателното обсъждане на Проекта на правилата в работната група Бенефициента – АБАС ще депозира същия пред председателя на Върховен административен съд, който по надлежен ред ще го внесе за обсъждане и гласуване от Общото събрание на съдиите от ВАС.