АБАС спечели проект за анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд

Асоциация на българските административни съдии ще реализира в партньорство с Върховния административен съд проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“.

Проектът ще бъде реализиран за 10 месеца и се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-3.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени са:

–    Дейност № 1: Информация и комуникация.
–    Дейност № 2: Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС за периода след възстановяването му през 1996 година.
–    Дейност № 3: Изготвяне на предложение за проект на правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност.