Владимир Първанов: Проектът за изграждане на дигитална библиотека е уникален

Асоциацията активна ли е при формирането на становища и мнения за законодателни изменения?

В основните задачи на АБАС е да участва със становища и мнения в инициативи за законодателни изменения. Предстои организацията да участва в работната група, сформирана от Министерството на правосъдието за измененията в Закона за съдебната власт.

Отворени сме и за участие в други инициативи, насочени към реформи в законодателството, което касае административното правораздаване в страната.

Асоциацията има  267 активни членове, което означава, че над 60 на сто от всички административни съдии в България са представени чрез организацията и очакват от нея да им помага и съдейства за обогатяване на техните познания и професионалната им квалификация в областта на административното правораздаване.

В края на 2022 г. стартирахте създаването на дигитална библиотека. Какви резултати очаквате и към кого са насочени материалите в нея?

Проектът е уникален, дава възможност за събиране на научни становища и мнения, които са от изключителна полза и са насочени, както към членовете на асоциацията и всички за съдии в България, така и към широката общественост. Проектът ни беше подкрепен финансово от Фондация „Америка за България“.

Темите на публикациите са изключително разнообразни и са налични и достъпът до тях е напълно свободен чрез уеб сайта на АБАС. Избрани са след анализ, който е показал, че в тези области е необходимо да има повече теоретични анализи, практически съвети, насочени към решаване на специфичните проблеми на гражданското общество и отношенията му с администрацията в хода на водените производства.  

Чрез статиите в библиотеката се дава възможност за запознаване с мнението на експерти, които разработват теоретично спорни въпроси, както и на специалисти, които на практика прилагат определени норми, предизвикващи широк интерес или спорове в пряката работа. Като пример мога да дам публикуваната в библиотеката статия под заглавие  „Незаконосъобразно ограничаване достъпа до съд при оспорване на индивидуални административни актове по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър“, които досега е прочетен от близо 7000 души. Това показва, че по определени теми има вакуум и необходимост от информация за предоставянето на която  нашата библиотека се опитва да бъде полезна.

Много е важно, че се дава възможност за изява на хора, които досега са оставали скрити някак от полезрението на юридическата среда в България и се правят специализирани разработки, свързани с административното правораздаване.

Как популяризирате дигиталната библиотека?

Стремим се статиите и анализите да достигнат до колкото се може по-широк кръг от граждани, фирми, организации, общини, университети и не на последно място – до юридическите среди. Използваме всички средства за комуникация – медии, събития, имейли.

В края на април презентирахме библиотеката пред представителите на юридическата общност в рамките на проведена Научно-практическа дискусия на тема „Ролята на правния интерес в правосъдието, организирана от Адвокатска колегия – Пловдив и Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Сътрудничим си много активно и с изявени имена от юридическите факултети, като сме си поставили амбициозната задача дигиталната библиотека на АБАС да се превърне в една от най-значимите, съдържаща материали, свързани с административното правораздаване.