ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ ПРЕЗ 2013 г.

Уважаеми колеги,

Изминалата 2013 година бе втората година от мандата на Управителния съвет на Асоциацията на българските административни съдии.С изменението на чл.17,ал.2 от Устава на Асоциацията, прието от Общото събрание във В.Търново на 2.12.2011 г., срокът на мандата на Управителния съвет бе намален от пет на три години.С други думи,с изтичането на 2013 г., 2/3 от мандата на УС вече е изтекъл.Това налага една по-трезва оценка за работата на оперативния орган на АБАС.
Отчетната година не може да се характеризира нито като преломна,нито като особено активна в работата на Управителния съвет.Откровено казано,причините за това са най-вече в работата на председателя на УС, и в по-малка степен, на останалите членове на съвета.Обективните причини за това- организацията по провеждането на тържествата по повод 100-годишнината от откриването на Върховния административен съд и изготвянето на законопроекта за изменение и допълнение на АПК,за които председателя на УС на Асоциацията в качеството си на Зам.председател на Върховния административен съд отговаряше и ръководеше,са оправдание до някъде,но не съвсем.Активност е необходима, и то значително по-голяма от проявената както от председателя,така и от останалите членове на Управителния съвет.
През 2013 г. Управителния съвет на Асоциацията е провел 4 заседания,на които са взети общо 14 решения по различни въпроси касаещи дейността на сдружението.Обикновено заседанията на УС се провеждат в гр.София по седалището на Асоциацията, но през изминалата година 2 от заседанията са проведени по места,съответно в курорта Албена и в гр.Златоград,използвайки присъствието на по-голяма част от членовете на Управителния съвет.Редовно на заседанията присъстват по-голяма част от членовете на съвета.До сега не е имало случаи,насрочено от председателя на УС заседание да бъде отложено поради липсата на кворум, независимо, че почти всички членове на УС освен преките си служебни задължения имат и ангажименти в други области и сфери.
Още на първото си заседание проведено на 31.01.2013 г. УС обсъди въпроса с изготвянето на обобщен списък от теми за обучение на членовете на сдружението,представляващи професионален интерес за тях.На това заседание съвета прие принципно решение,че обучението на членовете на Асоциацията следва да се извършва на място и по региони включващи съдии от няколко съседни административни съдилища по теми посочени от тях и представляващи интерес за членовете на Асоциацията. УС още реши, че при организиране на тези обучителни семинари Асоциацията се задължава да осигури лектор по избраната от членовете тема,да му изплати хонорар за учебен час равняващ се този на лекторите в НИП, разноските по пътуването, храната и нощувката, ако има такава. Отделно от това, Асоциацията поема разходите свързани с ползване на помещението, озвучаване, кафе-паузи и разходи свързани с музикално-увеселително тържество за присъстващите членове. От своя страна,административния съд на територията на който се провежда мероприятието да поеме задължението да разгласи съобщението за мероприятието и избраната тема,да осигури зала, присъствието на членовете на Асоциацията и хотел.Въз основа на решението на Управителния съвет, бе изпратено писмо до членовете на Асоциацията чрез председателите на административните съдилища,с молба същите да посочат теми,представляващи интерес за тях.
През месец април, след получаване на информация за темите представляващи интерес за колегите от АБАС се проведе заседание на УС, на което се обсъдиха постъпилите искания. Като резултат от обсъжданията, съвета единодушно прие решение по т.1 от Протокол №2, с което УС се задължава да организира четири обучителни семинара,като по този начин се компенсира и дефицита в обучението на административните съдии по линия на НИП. С цитираното решение Управителния съвет прие,че през периода май-юни 2013 г. по линия на АБАС следва да бъде проведен семинар в гр.Силистра,с включване на съдиите от АС Силистра,Шумен,Добрич,Разград и Русе. През месец септември да се организира обучително мероприятие в гр.Враца,включващ съдиите от Видин,Враца,Монтана и Плевен а през м.октомври-ноември да се проведе семинар в гр.Кюстендил с обучение на съдиите от АС Кюстендил,Благоевград и Перник.
Първият обучителен семинар бе проведен в НИП в гр.София на 24.04.2013г.Лектор бе проф.Бергман, административен съдия от гр.Кьолн, Германия,на тема ”Прилагане на Европейското право от административния съдия”. Мероприятието бе осъществено с любезното съдействие на Германската фондация за международноправно сътрудничество.На лекцията присъстваха около 60 души административни съдии от страната,за които лекцията на проф.Бергман представляваше голям интерес.
С някои леки отклонения от графика за провеждане на обучението,втория семинар бе проведен през м.юни в гр.Кюстендил.На семинара присъстваха около 24 съдии от административните съдилища в Кюстендил, Перник, Благоевград, като имаше и колеги от административните съдилища в В.Търново, Ямбол, Сливен, Видин и др. Темите бяха в областта на здравното, пенсионното и осигурителното право. За лектор на мероприятието бе поканен председателя на шесто отделение на Върховния административен съд г-жа М.Панчева.Същото премина чрез събеседване и дискусия по проблемни въпроси и обсъждане практиката на съдилищата по места и тази на Върховния административен съд по въпроси на пенсионното и осигурителното право.
В началото на месец юли 2013 г. по инициатива на членовете на Асоциацията от Силистренския административен съд в гр.Силистра се проведе семинар за всички административни съдии от Североизточна България,включващ съдиите от АС Силистра,Русе,Добрич,Разград,Шумен и Търговище.Темата на семинара бе по Закона за движение по пътищата,и по-конкретно с издаването,реквизитите,съдържанието и обжалване на електронния фиш по чл.189,ал.4 от ЗДП,при извършване на нарушение,установено и заснето с техническо средство в отсъствие на контролен орган и нарушител.Изричното желание на членовете на АБАС от Силистренския административен съд бе лекторът да бъде преподавател от Софийския университет.За лектор по темата бе поканен преподавателя по административно право и процес от Софийския университет проф.Д.Костов.Поради големия интерес на семинарното занятие присъстваха над 60 съдии,членове на Асоциацията от цялата страна.Семинара протече в два последователни дни с изключително активното участие на присъстващите в него,с много спорове,изказани мнения и становища по проблемите свързани със съдържанието и обжалването на електронния фиш.За целта от ръководството на административния съд Силистра бе създадена перфектна организация както по провеждането на мероприятието,така и по отношение на отдиха и развлечението на присъстващите след приключване на семинарното занятие.
Третото семинарно занятие по линия на Асоциацията на българските административни съдии бе проведено на 7 и 8 ноември 2013 г. в гр.Вършец,обл.Монтана. Организатор на мероприятието бе Административен съд Видин.На него присъстваха съдиите-членове на Асоциацията от административните съдилища във Видин, Монтана,Враца, Благоевград,Сливен,Добрич,Кърджали, Плевен и др.Темата на семинара бе „Индивидуални административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.Спорни въпроси по подсъдността.Съдебна практика.” За лектор на семинара от страна на Асоциацията бе поканена съдия Кр.Хараланова от IV о. на Върховния административен съд.Мероприятието продължи и двата дни като бе направен обстоен обзор на всички проблемни моменти по ЗСПЗЗ,в това число и практиката на административните съдилища по места и Върховния административен съд по тези въпроси.На семинара присъстваха около 40 члена на сдружението от посочените по-горе съдилища.
На своето заседание през месец септември в курорта Албена УС прие решение за организиране по линия на Асоциацията на екскурзия през месец април на 2014 г. до Виена,Залцбург и други градове от Австрия. Идеята беше тя да се съчетае с посещение в централата на Европейската асоциация на административните съдии.Члена на УС Светлана Борисова направи няколко опита да се свърже с централата на Европейската асоциация във Виена за да уточни подробностите във връзка с това и удобните дни за посещение,но за съжаление това не можа да се осъществи.Причините за това според представителите на Европейската асоциация са процеси на реорганизация,които протичат в централата на Европейската асоциация.И тъй като времето за организация което бяхме планирали много напредна и се появи реална опасност от провал на организацията,постъпи предложение от госпожа Борисова екскурзията да се проведе в началните дни на месец юни,за което на Общото събрание да информираме членовете на Българската асоциация на административните съдии.
През 2013г. Асоциацията на българските административни съдии продължи участието си в Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет с цел изпълнение на целите поставено за това от самата Асоциация, а именно да обедини административните съдии от цялата страна и защитава техните права и законни интереси;да допринася за укрепване административния капацитет на административните съдилища; да подпомага професионалните интереси на административните съдии на национално и европейско равнище;да дава публичност за естеството на професията на административния съдия; да повишава прозрачността за работата и статута на административния съдия в обществото и разширява връзките на административните съди с тези на административните съдии от ЕС. Представители на Асоциацията в съвета в зависимост от служебните им ангажименти са членовете на УС Весела Павлова и Светлана Борисова.Представителите на Асоциацията с малки изключения, взимат участие във всички заседания на Гражданския съвет по проблемите и въпросите,поставени за разглеждане от съвета.
В началото на месец октомври 2013 г.,съвместно с Висшия съдебен съвет Асоциацията на българските административни съдии проведе пилотно изследване сред съдиите от административните съдилища в страната на изработената от ВСС Методология за провеждане на емпирично изследване за определяне на тежестта на отделните видове дела, с цел обобщаване на етапите,през които преминава работата,насочена към създаване на система за оценка натовареността на съдиите на различните съдии в съдебната система.Една от основните цели преследвани с изследването е събирането на пълна информация за различните видове административни дела и действително извършваната по тях работа от административния съдия.Това се постига чрез предварително изготвени 3 броя анкетни карти, съответно за първоинстанционните административни дела, за касационните административни дела и за дейностите на административния съдия,непряко свързани с правораздавателния процес.Документите свързани с изследването-Методологията,анкетните карти и списък с шифрите на отделните видове административни дела чрез Асоциацията са изпратени на административните съдии от страната.Чрез изследването,Висшия съдебен съвет следва да вземе решения за определяне тежестта на отделните видове дела а от там и за приемането на критерии равномерната натовареност на магистратите в административните съдилища в страната.
През 2012 г. УС на АБАС сключи договор с „Атлас Консултинг ФСК” ООД София за извършване на счетоводни услуги на Асоциацията,включващи организация и оптимизация на счетоводната система, счетоводно обслужване със съвременни софтуерни решения, консултации по българското счетоводно законодателство, изготвяне на годишни счетоводни отчети, изготвяне на счетоводни справки по искане на Асоциацията, изготвяне на всички необходими справки и декларации от името на Асоциацията и изпращането им по електронен път до данъчните и социално-осигурителните органи, изготвяне на всички необходими платежни документи за електронно банкиране и представляване на Асоциацията пред данъчните, социално-осигурителните и статистическите служби,финансово-данъчни консултации и др.,срещу годишно възнаграждение в размер на 300 лв.,И през текущата година договора продължава да се изпълнява с горното дружество като то извършва счетоводното обслужване на Асоциацията,изготвя годишния счетоводен отчет, проекта за бюджет за предстоящата календарна година,всички необходими справки, декларации, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
През 2013 г. бе продължено изпълнението на договора за поддръжка на Уеб-сайта на Асоциацията,сключен през 2012 г. с „Юридическа енциклопедия” ООД София.Чрез изпълнението на договора се осъществява постоянна информационна поддръжка и актуализация на всички страници,като същевременно се отстраняват всички възникнали или проявили се недостатъци по него.
През изминалата година Асоциацията на българските административни съдии продължи членството си в Европейската Асоциация на административните съдии.През тази година размерът на годишния членски внос от 200 евро беше увеличен на 350 евро.
На свое заседание проведено на 27.09.2013 г. УС на АБАС,в съответствие с чл.5 от Статута на наградата „Студент по право за годината” прие решение наградата „Студент по право за 2013 г.” да бъде връчена на студент от Юридическия факултет на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”.В изпълнение решението, председателя на Управителния съвет отправи писмено предложение до декана на Юридически факултет на ВТУ за писмено предложение за най-малко за трима студенти, отговарящи на изискванията на Статута на наградата, измежду които съвета да определи лицето,на което да бъде връчена на наградата.
В началото на месец октомври декана на Юридическия факултет на ВТУ проф.д-р Цв.Сивков направи предложение за трима студента,измежду които да бъде връчена наградата на Асоциацията.Предложението е направено въз основа на доклад на специално назначена комисия за излъчване на кандидатури за наградата.Предложението бе отправено за студентите от V курс на ЮФ Ахмед Билялов Ахмедов, Миглена Илиева Александрова и Тодор Иванов Раданов. С оглед критериите по чл.4 от Статута на наградата,от председателя на Асоциацията бе изискана допълнителна информация за социалния статус,материалните възможности на кандидатите и наличието на данни,които да обосноват неравностойност в положението на предложените кандидати ,респективно кандидат.С последвало предложение в началото на месец ноември декана на Юридическия факултет, по предложение на специално назначената от него конкурсна комисия предложи допълнително още 3 кандидата- Калина Недева Георгиева, Ралица Пламенова Терзиева и Иванина Атанасова Влахова, отново студенти V курс, редовна форма на обучение.По-късно на 02.12.2013 г.допълнително е отправено предложение и за студента от III курс на ЮФ Благой Кирилов Тумбаров.
На заседание на Управителния съвет на Асоциацията проведено на 14.12.2013 г. бяха разгледани кандидатурите на предложените за седем кандидата.След много подробен доклад за всеки един от кандидатите Управителния съвет определи кандидата Благой Кирилов Тумбаров, студент от III курс на Юридическия факултет на Великотърновския факултет,редовна форма на обучение, на който да бъде връчена наградата „Студент по право за 2013 година”- парична награда от 1 000 лв.,ведно с пластика и грамота,като отговарящ най-пълно на изискванията на статута.Същият от началото на обучението си в университета в продължение на три години показва отличен успех 6.00 по всички учебни дисциплини,проявява изключителна извънучилищна активност,проявява интерес към публичноправните науки,роден е в многодетно семейство- с четири деца,в тежко социално положение е –издържа се от доходите на родителите си, които работят в „Дом за деца с умствена изостаналост” с.Петрово,общ.Сандански с месечно възнаграждение от 340 лв. за бащата и 320 лв. за майката.
През 2013 г. финансовото положение на Асоциацията е стабилизирано.Преди разплащанията за лекторски през месеците септември и декември,сумите по сметка на Асоциацията в Райфайзенбанк възлизаха на около 16 000 лв.Към 15.01.2014 г. тяхната наличност по сметка в размер на 13 691 лв.При разходването на финансовите средства Управителния съвет преценява важните и неотложни разходи,които следва да бъдат извършвани.В резултат на водената финансовата политика от политиката, наличните средства по банковата сметка на Асоциацията през 2013 г. са се увеличили близо 100% в сравнение с тези към началото на 2011 г. И през отчетната година,приходите на Асоциацията са единствено от членски внос. Няма получено имущество и приходи от дарения или други дейности предвидени в Устава начини.
Уважаеми членове на Асоциацията на българските административни съдии, това в общи линии може да се отчете за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за изминалата 2013 г.Съзнавам,че извършеното не е достатъчно и вероятно не задоволява очакванията и нуждите на членовете на Асоциацията.В качеството си на председател на Управителния съвет отправям призив към всички присъстващи тук и всички членове на Асоциацията за повече идеи и активност в дейността на същата.Това ще бъде от взаимна полза- за Управителния съвет като ръководство ши за самата Асоциация като цяло.
Още веднъж изказвам своята и на членовете на УС благодарност за споделените идеи и проявената активност през изминалата година на членовете на Асоциацията при провеждане на семинарните мероприятия и свързаните с тях занимания и развлечения.Изразявам мнение,че на тези срещи членовете се опознават и сближава повече и по-добре.
Нека и през настоящата 2014 г. тази активност да продължи и се подобри.

София
27.01.2014 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ УС:
/Б. Магдалинчев /