За проекта

Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) стартира изпълнението на проект „Повишена информираност на гражданите, бизнеса, публичния и неправителствен сектор чрез създаване и поддържане на актуална база данни, включваща съдебна практика и други материали в областта на административното правораздаване“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Целта на дигиталната библиотека е да се осигури достъп на съдии, представители на неправителствени организации, бизнеса и гражданите до пълна, точна и актуална информация относно видовете съдебни процедури, процесуалните срокове в административното право, да се публикува актуалната съдебна практика и мотиви на съда по определена законова материя. Акцент ще бъде поставен върху разрешителни и лицензионни режими, конкурентно право, околна среда, обществени поръчки, данъчно право и др. Предвижда се да бъде създаден и регистър с решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България в съответната материя, както и публикуването на становища на юристи, статии от различни други източници, касаещи международната закрила и правата на човека.

Подкрепата за Асоциация на българските административни съдии (АБАС) е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на А и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българоамериканския инвестиционен фонд (БАЙФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.