ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ

Преамбюл

Членовете на Асоциацията на българските административни съдии,
Въз основа на разбирането, че правосъдието е фундамент на правовата държава и основно средство за защита на правата на човека и гарантиране на принципа за равнопоставеност на лицата пред закона,
Като взеха предвид ролята на административния съдия за спазване на върховенството на закона в държавата и обществото и ролята на административния съд на партньор и коректив на държавната администрация,
Като отчетоха, че изградената система на административни съдилища в Република България заема съществено място сред институциите на правовата държава, предназначени да охраняват ценностите и достижения на съвременната демокрация и правов ред,
Споделяйки международните и европейски ценности на независимото, безпристрастно и справедливо правосъдие, основано на закона,
Съблюдавайки правилата за поведение на магистратите в Закона за съдебната власт
С цел да създадат консолидирана професионална общност на административните съдии в Република България, приобщена и равнопоставена на сродните организации в Европа, както и да допринесат за престижа на съдийската професия и за обществения интерес от повишаване на прозрачността и постоянно усъвършенстване на административното правораздаване
Приеха настоящите етични правила, които членовете на Асоциацията на българските административни съдии се задължават да спазват при упражняване на професията и в обществения живот.

 

І. ПРАВИЛА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Административният съдия олицетворява държавната функция за съдебен контрол за законосъобразност на административните актове, действията и бездействията на администрацията.
 2. Поведението на административния съдия в професионалния, обществения и личния живот е в съответствие с правилата за професионална етика на магистратите и се определя от задължението за повишаване престижа на съдебната власт.
 3. Административният съдия е независим, безпристрастен, обективен, справедлив, действа в съответствие с вътрешното си убеждение и съобразно изискванията за прозрачност и достъпност на административното правосъдие. Действията му при и по повод службата са мотивирани от стремеж за укрепване и повишаване на общественото доверие в ефективността на административното правосъдие.
 4. При осъществяване на служебните си задължения административният съдия освен че спазва процесуалния закон и срокове, като се ръководи от принципа за бързина на административния процес, спазва и принципите на уважение и колегиалност към страните и техните процесуални представители.
 5. В съдебната зала административният съдия осигурява дисциплината, благоприличието и безпристрастното водене на процеса, като се отнася към страните при условията на равно третиране без оглед на раса, произход, етническа принадлежност, пол, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
 6. Административният съдия зачита професионалните, нравствени и личностни качества на останалите съдии, гради отношенията си с тях на базата на колегиалността, сътрудничеството и спазва служебната йерархия.
 7. Административният съдия не предоставя, нито изисква предоставянето на поверителна информация по висящи и свършени дела, освен в рамките и за целите на закона. Той не търси, не получава и не се влияе при воденето на делото от неформална информация извън процеса.
 8. Административният съдия осъществява отношенията с медиите по повод на решените от него дела с цел гарантиране на прозрачност и адекватно информиране на обществеността за дейността на административните съдилища и администрацията, като предоставя сведенията по надлежния ред. Той може да изразява пред средствата за масово осведомяване мнението си за развитието на съдебната реформа и в частност - на административното правосъдие.
 9. В отношенията с колегите магистрати, съдебните служители, страните по делата и техните представители и останалите участници в процеса административният съдия е вежлив и толерантен.
 10. Административният съдия спазва нормите за почтеност и благоприличие, пази служебната тайна и проявява дискретност по отношение на известните му факти от частния живот на колегите магистрати, служителите от съда и участниците в процеса.
 11. Административният съдия изпълнява професионалните си задължения съвестно, с усърдие и прилежност. Той се стреми към постоянно повишаване на квалификацията, усъвършенстване на уменията за водене на административния процес и задълбочаване познаването на материалния закон, които наред с високите нравствени качества са основа за повишаването му в професията.
 12. По пътя на професионално израстване административният съдия не използва противозаконни средства, нерегламентирано влияние и практики с цел да осигури развитие в кариерата.
 13. Административният съдия не допуска нецелево използване на предоставените за нуждите на институцията оборудване и материални ресурси.

 

IІ. НЕДОПУСКАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 1. Административният съдия няма право да дава правни консултации и съвети.
 2. Административният съдия не участва в подготовката, воденето на процеса, обсъждането или постановяването на съдебен акт в случаите на конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. При възникване на конфликт на интереси или основателни съмнения за подобен конфликт, той се оттегля от извършването на съдопроизводствени действия по конкретното дело.
 3. Административният съдия съблюдава стриктно законовата забрана за използване на служебното положение в частен интерес, в това число и за оказване на влияние върху други органи или лица при упражняване на правомощията или професията им.
 4. Административният съдия не използва и не разрешава използването в частен интерес на информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията му.
 5. Административният съдия не участва и не използва служебното си положение за рекламна дейност.

 

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО

 1. В обществения живот административният съдия спазва достойно и коректно поведение, зачита правата и свободите на личността, като винаги взема предвид интересите на съдебната власт, чийто представител е пред обществото.
 2. В частния и социален живот административният съдия възприема стандарти на поведение и лични ограничения с оглед опазване престижа на професията.
 3. В отношенията си със средствата за масово осведомяване и в публичните си изяви административният съдия се ръководи от закона, основава се на разумния подход и чувството за мярка.
 4. Административният съдия може да членува в организации, в това число и благотворителни, но не от името на съда и доколкото това не противоречи на закона, устава на Асоциацията на българските административни съдии и настоящите правила.
 5. Административният съдия извършва друга дейност, за която получава възнаграждение, в рамките на позволеното от Закона за съдебната власт и от решенията на Висшия съдебен съвет.
  Настоящите етични правила са приети на Общото събрание на Асоциацията на българските административни съдии на 04.12.2008 г. и подлежат на утвърждаване от Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за съдебната власт.