За Конституцията и разделението на властите изнесе лекция съдия от Административен съд – Варна

С въпрос към единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия: Колко Конституции е имала България? – започна своята беседа съдия Таня Димитрова, като отбеляза, че тази година се навършват 145 години от първата конституция на България – Конституцията на Българското княжество, т.нар. Търновска конституция. В своето изложение магистратът постави акцент на „формулата за политическото разделение на властта“, която е изложена от Шарл дьо Монтескьо в епохата на буржоазните революции и е основен принцип в Конституцията на Р България, приета през 1991 год.

 „Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията. Изпълнителната, законодателната и съдебната власт се осъществяват от независими институции, но в своите отговорности те взаимно се контролират“  – подчерта в своята лекция съдия Таня Димитрова. В хода на беседата съдията запозна младите хора с функцията на следствените органи, прокуратурата и съда; с видовете процесуални кодекси – ГПК, АПК и НПК; както и с видовете дела, които разглеждат съдилищата, като обърна специално внимание на вида дела, които разглежда административният съд и на служебното начало в административното правораздаване. „Административните съдилища са гарант да няма накърняване правата и свободите на гражданите от изпълнителната власт и да бъде справедлива при прилагането на законите. Административният съд преценява законосъобразността на актовете на изпълнителната власт“ – постави акцент съдията.

С цел да бъде представено по достъпен и ясен начин разделението на властите, съдия Димитрова даде практически пример, като представи казус, в който разясни как функция на законодателната власт е Законът за движението по пътищата; на изпълнителната власт е компетентността да удостовери наличието на придобити знания за правоспособност на управление на МПС, да издаде свидетелството за управление на МПС, както и на изпълнителната власт е възложен контролът по спазване на правилата за движение по пътищата и налагането на административни наказания и принудителни мерки; а на съдебната власт е възложен контролът за законосъобразността на актовете на изпълнителната власт. Съдия Таня Димитрова отправи покана към младите хора да присъстват на съдебно заседание, в което се разглежда подобен казус и да се запознаят отблизо с работата на административния съд.

Съдии от Административен съд – Варна изнасят за седма поредна година лекции пред ученици от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ в изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.