У С Т А В

НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ

(Приет с Решение на Учредителното събрание от 12.10.2007г., Изм. и доп. с Решение на Общото събрание от 02.12.2011 г.,
Изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 30.06.2018 г )

ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Наименование и седалище.

(1) Наименованието на сдружението е „Асоциация на българските административни съдии”, наричана по-долу в устава Асоциацията. Наименованието на Асоциацията се изписва на латиница “Association of Bulgarian Administrative Judges ”.

(2) Асоциацията е доброволно неполитическо сдружение на административните съдии в Република България, както и на лица, работили като административни съдии.

(3) Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(4) (изм. с решение на ОС от 30.06.2018 г.) Седалището на Асоциацията на българските административни съдии е гр. София. Адресът на управление се определя с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство 2/3 и се заявява за вписване в Регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

(5) Асоциацията може да открива клонове по решение на Общото събрание.

Чл. 2 Цели и средства за тяхното постигане:

(1) Целите на Асоциацията са:

1. Да обедини административните съдии от цялата страна и да защитава техните права и законни интереси.

2. Да допринася за укрепване на административния капацитет на съдилищата в административното правосъдие.

3. Да подпомага професионалните интереси на административните съдии на национално и европейско равнище и да съдейства за повишаване на квалификацията на членовете си.

4. Да защитава професионалната и обществена позиция на членовете си и престижа на съдийската професия.

5. Да дава публичност на естеството на професията на административния съдия.

6. Да повишава състоянието на прозрачност за работата и статута на административния съдия в обществото.

7. Да издига и се грижи за социалния статус на административните съдии.

8. Да разширява международните връзки на административните съдии и административните съдилища и да способства за приобщаването им към общността на административните съдии и административни съдилища в Европейския съюз и цяла Европа.

9. Да работи в тесни контакти с административните съдии в Европа, членове на Асоциацията на европейските административни съдии.

10. Да участва като колективен член в други сродни организации.

(2) Средствата за постигане на целите на Асоциацията са:

1. Популяризиране дейността на Асоциацията.

2. Подготвяне и организиране на различни прояви, необходими за подпомагане на професионалната дейност на членовете си.

3. Подпомагане на административните съдии за постигане на ефективно административно правосъдие в България.

4. Провеждане на семинари за обучение на административните съдии по актуални въпроси на административното право и процес;

5. Провеждане на срещи и обсъждания сред съдиите от административните съдилища с цел спомагане за преодоляване на противоречивата практика по административни дела.

6. Осъществяване на съвместна дейност с други организации на юристи, с държавни органи, научни институти, с юридическите факултети на университетите, с неправителствени организации и видни специалисти в областта на административното право и процес.

7. Осъществяване на връзки със сродни организации в чужбина, членуване в тях и вземане участие в международни срещи, конференции и семинари.

8. Провеждане на срещи на административните съдии по повод важни въпроси на организацията, дейността и практиката на административните съдилища.

9. Участие в проекти по въпросите на административното право и процес и организацията на административното правосъдие в страната, субсидирани от Европейската Комисия.

10. Публикуване на бюлетин за членовете на Асоциацията.

Чл. 3 Дейността на Асоциацията се осъществява в обществена полза.

Чл. 4 Предметът на дейност на Асоциацията включва осъществяването на следните задачи:

1. Да осъществява връзка с всички административни съдии в страната и да укрепва сътрудничеството между тях.

2. Да осъществява интензивен обмен на информация, както и на научни становища в областта на административното право и процес и да предоставя възможност за теоретично и практическо обучение на административните съдии и останалите практикуващи юристи.

3. Да организира семинари по административно право и процес и да запознава участниците с актуални проблеми на правоприлагането. 4.Да обобщава и оповестява мненията, исканията и препоръките на административните съдии.

5. Да поддържа връзки със сходни местни и международни организации и да поема инициативата за сътрудничество.

6. Да прави мотивирани предложения пред държавните органи, които имат законодателна инициатива за необходимите промени в действащото законодателство;

7. Да съдейства за подобряване на материалните условия на работа на административните съдии.

Чл. 5 Имущество на Асоциацията:

(1) Имуществото на Асоциацията се набира от:

1. Встъпителен членски внос;

2. Годишен членски внос;

3. Дарения;

4. Завещания;

5. Приходи от основната дейност на асоциацията;

6. Приходи от допълнителната стопанска дейност на асоциацията, свързана с основната й дейност;

7. Приходи от други източници, предвидени в закон.

(2) Допълнителната стопанска дейност може да бъде издаване на периодични печатни издания за популяризиране на дейността на Асоциацията, организиране и провеждане на лекции, курсове, семинари, обучение и всяка друга дейност, незабранена от закона и която съответства на целите, посочени в Устава.

(3) Даренията, завещанията и условията, при които те са дарени или завещани, се приемат от Управителния съвет с обикновено мнозинство повече от половината от членовете на Съвета.

(4) Асоциацията може да откаже да приеме дарения или завещания направени при неприемливи за нея условия или в противоречие с разпоредбите на настоящия устав.

(5) Асоциацията не разпределя печалба. Ако в края на годината Асоциацията реализира печалба от своята дейност, печалбата се разпределя за постигане на целите, посочени в Устава на Асоциацията.

Чл. 6 Източници на средства за Асоциацията

(1) Всеки новоприет член на Асоциацията е длъжен да направи встъпителна имуществена вноска под формата на встъпителен членски внос. Размерът на встъпителната членска вноска e равен на едногодишния членски внос.

(2) Всеки член на Асоциацията е длъжен да прави имуществени вноски под формата на членски внос. Годишният членския внос е в размер на 10 % от минималната работна заплата за страната и се заплаща ежегодно в срок до първо число на месец март за текущата календарна година.

(3) По решение на Общото събрание членовете на Асоциацията могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

(4) Асоциацията в лицето на Управителния съвет може да сключва договори за спонсорство.

Чл. 7 Срок на съществуване на Асоциацията.

Асоциацията се създава за неопределен срок.

Чл. 8 (заличава се с решение на ОС от 30.06.2018 г.)

Чл. 9 (изм. с решение на ОС от 30.06.2018 г.) Ежегоден контрол. Асоциацията е длъжна да представи до 30.06. на всяка година информация за дейността си за предходната година пред Регистър за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 10 Задължение за водене на книги

(1) Асоциацията е длъжна да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Асоциацията изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3.вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат;

(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Асоциацията се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър.

(4) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Асоциацията се публикуват в бюлетина на Асоциацията.

ГЛАВА ІІ

УСТРОЙСТВО НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 11 Органите на Асоциацията са:

1.Общо събрание;

2.Управителен съвет;

3.Председател;

4.Заместник-председател;

5. Контролен съвет.

Чл. 12 Общо събрание

Общото събрание е върховният орган на Асоциацията и се състои от всички нейни членове.

Чл. 13 Свикване на Общото събрание

(1) Общото събрание се свиква с решение на Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Асоциацията.

(2) Поканата трябва да съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква то.

(3) Поканата се поставя в сградата, където се намира управлението на Асоциацията най-малко един месец преди насрочения ден и се изпраща на членовете на Асоциацията по електронната поща.

Чл. 14 Права на Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Асоциацията;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет на Асоциацията;

4. (изм. с решение на ОС от 30.06.2018 г.) Възстановява членството на изклучени членове след отмяна на решение на Управителния съвет.;

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решения за участие в други организации;

7. Взема решения за прекратяването или преобразуването на Асоциацията;

8. Приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;

9. Приема годишния бюджет на Асоциацията и отчета за дейността на Управителния съвет;

10. Взема решения относно размера, срока и реда за плащане на встъпителния и годишен членски внос;

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12. Разглежда жалби срещу решенията на Управителния съвет и другите органи на Асоциацията и отменя тези решения, ако противоречат на закона, устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията;

13.Упражнява цялостен контрол върху работата на Асоциацията;

14.Приема мотивирани предложения за промяна в действащото законодателство.

15. Взема решения относно разпореждания с недвижими имоти на Асоциацията.

Чл. 15 Кворум, представителство и гласуване на Общото събрание

(1) (Доп. с решение на ОС от 30.06.2018 г.) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. Право да гласуват в Общото събрание имат членовете, платили членския си внос към Асоциацията.

(2) Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:

-него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

-юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Гласуването е явно, освен ако Общото събрание вземе решение за тайно гласуване.

Чл. 16 Вземане на решения от Общото събрание

(1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 6, ал. 3 и чл. 14, т. 1 и т. 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(3) За заседанията на Общото събрание се води протокол. Ръководещият заседанието и водещият протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и за членовете на Асоциацията.

Чл. 17 Управителен съвет.

(1)Управителният съвет е колективен орган на управление на Асоциацията и се състои от Председателя, Заместник-председателя и други седем членове.

(2) (Изм.с Решение на ОС от 02.12.2011 г.)Членовете на първия Управителен съвет се избират измежду членовете на Учредителното събрание за срок от пет години. Членовете на всеки следващ Управителен съвет се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани.

(3) Управителният съвет избира от своя състав Председател и Заместник-председател.

(4) Право да прави предложения за членове на Управителния съвет има всеки един член на Асоциацията.

Чл. 18 Правомощия на Управителния съвет:

1. Представлява Асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

2. Осигурява изпълнението решенията на Общото събрание.

3. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията, с изключение на недвижимото, при спазване изискванията на този устав.

4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. Свиква и организира провеждането на Общо събрание, определя дневния ред и представя пред него отчета за дейността на Асоциацията;

6. Подготвя годишната работна програма на Асоциацията;

7. Прави предложения пред Общото събрание за освобождаване на членове на Управителния съвет;

8. Определя реда и организира извършване дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.

9. Насрочва конференции на Асоциацията, определя таксите за участие в тях, утвърждава програмите и бюджета им;

10. Изисква помощ от членовете на Асоциацията при постигане на целите и задачите на Асоциацията;

11. Определя членовете на специални или временни комисии и определя задачите им и срока на действие, когато това се налага за постигане задачите на Асоциацията и изпълнение задълженията на Управителния съвет;

12. Определя ликвидатора при прекратяване на Асоциацията.

13. Образува помощни органи – научни и експертни съвети, както и изпълнителни органи, необходими за развитие дейността на Асоциацията.

14. Изпълнява задълженията, предвидени в този устав и възложени му от Общото събрание.

15. (изм. с решение на ОС от 30.06.2018 г.) Взема решение по всички въпроси, свързани със съществуването и дейността на Асоциацията, които по закон или съгласно този Устав не са в изключителната компетентност на Общото събрание или друг орган на Асоциацията.

16. (Нова, приета с Решение на ОС от 02.12.2011г.) Променя адреса на управление на Асоциацията при необходимост.

17. (Нова, приета с Решение на ОС от 30.06.2018 г.) Приема нови членове и изключва членове на Асоциацията.

Чл. 19 Заседания и вземане на решения от Управителния съвет

(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя на Асоциацията. Председателят е длъжен да свиква заседания на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свиква от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет.

(2) Заседанията на управителния съвет са редовни и той може да вземе решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове. Решенията по чл. 18, т. 2, т. 7 и т. 12 от Устава се вземат с обикновено мнозинство от всички членове.

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 20 Председател на Асоциацията

(1) (Изм. с Решение на ОС от 02.12.2011 г.) Асоциацията се представлява от председателя при надлежно упълномощаване от Управителния съвет. Председателят се избира за срок от три години и може да бъде преизбиран.

(2) Председателят на Асоциацията има следните права и задължения:

1. Ръководи заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. При отсъствието му те се ръководят от Заместник-председателя;

2. Отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Той може да възложи част от тази дейност на Заместник-председателя.

3. При необходимост и въз основа на решение на Управителния съвет назначава помощен персонал.

4. Решава всички въпроси, свързани с управлението на Асоциацията, които не са от изключителна компетентност на Управителния съвет и Общото събрание.

(3) Изборът на Председател се извършва с явно гласуване по решение на Управителния съвет с обикновено мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието.

Чл. 21 Заместник-председател на Асоциацията

(1) (Изм.с Решение на ОС от 02.12.2011 г.) Заместник-председателят се избира от Управителния съвет за срок от три години и може да бъде преизбиран.

(2) Заместник-председателят подпомага Председателя в неговата работа и го замества при отсъствието му. При смърт или оставка на Председателя, неговите функции се изпълняват от Заместник-председателя до следващото Общо събрание, на което следва да се избере нов Председател.

(3) Заместник-председателят изпълнява функциите, за които е надлежно упълномощен от Председателя на Асоциацията.

Чл. 22 Контролен съвет.

(1) (Изм.с Решение на ОС от 02.12.2011 г.)Контролният съвет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание за срок от три години.

(2) Контролният съвет следи за правомерното разпореждане с имуществото на Асоциацията.

ГЛАВА ІІІ

ЧЛЕНСТВО

Чл. 23 Членове.

(1) Членове на Асоциацията могат да бъдат административни съдии, както и лица, работили като такива.

(2) Членуването в Асоциацията е доброволно.

Чл. 24 (изм. с решение на ОС от 30.06.2018 г.) Прием на членове.

(1) Нови членове на Асоциацията, отговарящи на условията за членство се приемат от Управителния съвет въз основа на писмена молба, подадена до Председателя на Управителния съвет. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и задачите на Асоциацията, че приемат и ще спазват устава й, и са внесли годишния членски внос.

(2) След приемането от Управителния съвет членството се счита за възникнало от момента на подаване на молбата и заплащането на годишния членски внос.

(3) (Нова, приета с Решение на ОС от 30.06.2018 г.) Препис от решението на Управителния съвет за приемане или отхвърляне на молбата за членство се изпраща на лицето, подало молба за членство. При отхвърляне на молба за членство, направените вноски се връщат.

(4) (Нова, приета с Решение на ОС от 30.06.2018 г.)Решението на Управителния съвет за неприемане на член на Асоциацията може да бъде обжалвано пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.

Чл. 25 Права и задължения на членовете.

(1) Всеки член на Асоциацията има право:

1. Да участва лично и чрез пълномощник в работата на Общото събрание и в управлението на Асоциацията;

2. Да предлага и да бъде избиран в управителните органи на Асоциацията;

3. Да получава информация от ръководните органи за дейността на Асоциацията;

4. Да иска съдействие от Асоциацията за защита на трудови и лични права;

5. Да участва в различните форуми, организирани от Асоциацията.

6. (Нова, приета с Решение на ОС от 30.06.2018 г.)Да ползва материалната база на Асоциацията;

7. (Нова, приета с Решение на ОС от 30.06.2018 г.)Да получи документ, удостоверяващ членството му в Асоциацията.

(2) Всеки член на Асоциацията е длъжен:

1. Да спазва законите в Република България, Устава на Асоциацията, решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

2. Да защитава авторитета на Асоциацията пред обществото.

3. Да съдейства за постигане целите и задачите на Асоциацията;

4. Да плаща определения от Общото събрание встъпителен и годишен членски внос.

Чл. 26 (изм. с решение на ОС от 30.06.2018 г.) Прекратяване на членството.

(1) Членството се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до Общото събрание;

2. При смърт или поставяне под пълно запрещение;

3. С изключване.

(2) Член на Асоциацията може да бъде изключен:

1. При не плащане на членския внос в продължение на две поредни години. За възстановяване на членството е необходимо лицето да внесе дължимия членски внос и спази изискванията на настоящия Устав.

2. При грубо и системно нарушаване на Устава.

3. С поведението си уронва престижа на Асоциацията.

4. При осъществяване на дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на Асоциацията.

(3) Предложения за изключване на член може да бъде направено от всеки член на Асоциацията.

(4) Изключването се извършва с решение на Управителния съвет, взето с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

(5) Напусналите или изключени членове на Асоциацията не могат да имат претенции към имуществото й.

ГЛАВА ІV

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 27 Прекратяване на Асоциацията

Асоциацията се прекратява:

1. с решение на Общото събрание;

2. ако в продължение на три месеца остане с по-малко членове от предвидените в чл. 19, ал. 2 ЗЮЛНЦ.

3. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 28 Ликвидация на Асоциацията

(1) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или определено от него лице. Ако ликвидатор не е определен от Управителния съвет, както и в случая на прекратяване на Асоциацията по решение на Общото събрание, ликвидатор се определя от Софийски градски съд.

(2) Ликвидаторът извършва предвидените действия по ликвидация на Асоциацията, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Асоциацията.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Асоциацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно, чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

(4) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове;

2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т.1-3

5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора линия включително;

Чл. 29 Имущество след ликвидацията

Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, с дейност и цели, същите или близки на тези на Асоциацията.

ГЛАВА V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Асоциацията има печат и емблема, които се одобряват от Управителния съвет.

§2. Настоящият Устав е приет единодушно от всички учредители на Учредителното събрание на Асоциацията, проведено на 12.10.2007 г. в гр. София, бул. „Стамболийски” № 18.