Цели

Целите на Асоциацията са да дава публичност и да повишава състоянието на прозрачност на естеството на работа на административните съдии.