Модернизирането на административното правосъдие бе представено на събитие на Американска търговска камара и Асоциацията на българските административни съдии

Продължавайки да поддържа високо в публичното пространство на дискусията за належащи промени в сферата на върховенство на правото, които имат реално отражение върху инвестиционния климат и бизнес средата у нас, Американска търговска камара в България (АТК) организира кръгла маса съвместно с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), която се проведе на 22 февруари 2024 г. Събитието събра над 100 представители на 40 организации, бизнес и регулатори.
На фокус бяха две теми: Дигиталната трансформация в административното правосъдие и Ефективност на административното правосъдие в България.

По време на събитието бе представен проектът на Върховния административен съд за цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси, който трябва да бъде реализиран до края на 2026 г. Той е на стойност близо 8,5 млн. лева, като средствата се отпускат по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Виртуални съдебни зали, електронна комуникация със страните, електронни административни преписки, спестени месеци време на гражданите и бизнеса. Това са само част от целите, които си поставя проектът за дигитална трансформация на административното правосъдие. В 28-те административни съдилища ще бъдат изградени зали, в които да се провеждат дистанционни онлайн съдебни заседания. Всяка ще има проектор и прожекционна стена, на които участниците да виждат видеоизлъчването, ще има камера с възможност за насочване към отделните участници в залата с достатъчен ресурс за ясно визуално разграничаване на лицата на участниците и на документите, които се показват, ще има сканиращо устройство, чрез което ще могат да се предоставят на останалите страни и на съдебния състав на документи, сочени в рамките на откритото съдебно заседание.
Основните резултати, които ще бъдат постигнати с реализирането на инвестицията ще бъдат:
– оптимизиране на работата на магистратите и съдебните служители от системата на административното правораздаване чрез изграждане на умения и повишаване на знанията на магистратите и съдебните служители и внедряване на нови дигитално процеси, водещо до подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса;
– подобряване на бизнес средата посредством осигуряване на непрекъснат съдебен процес, значително по-независим от извънредни положения, което заедно с електронното призоваване и възможността за подаване на електронни документи следва да доведе до още по-бърз процес;
– подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, посредством осигуряване на възможност за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания, електронно подаване и получаване на документи;
– улесняване на призоваването и уведомяването по административни дела, чрез въвеждане на система за електронно призоваване и уведомяване. Постигане на икономии и по-екологично ефективен процес по правораздаване.

Получената в рамките на събитието обратна връзка и коментари от страната на бизнеса, институциите и неправителствените организации ще бъде обобщена и адресирана с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми.

В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE).