На 12.10.2007 г. в София бе учредена Асоциация на българските административни съдии

Целта на асоциацията е да обедини административните съдии от цялата страна и да защитава техните права и законни интереси.

Сдружението ще допринася за укрепването на административния капацитет на съдилищата в административното правосъдие, ще се грижи за повишаване на квалификацията на членовете си, ще защитава професионалната и обществена позиция на членовете си и престижа на съдийската професия, ще дава публичност на естеството на професията на административния съдия, ще повишава състоянието на прозрачност за работата и статута на административния съдия в обществото.

Сред целите на Асоциация на българските административни съдии е разширяването на международните връзки на административните съдии и административните съдилища и приобщаването им към общността на административните съдии и административни съдилища в Европейския съюз и цяла Европа. Новото сдружение ще поддържа тесни контакти с членовете на Асоциацията на европейските административни съдии.

Сдружението ще организира провеждането на семинари за обучение на административните съдии по актуални въпроси на административното право и процес. Ще провежда срещи и обсъждания сред съдиите за преодоляване на противоречивата практика по административни дела. Организацията ще осъществява съвместна дейност с други организации на юристи, с държавни органи, научни институти, с юридическите факултети на университетите, с неправителствени организации и видни специалисти в областта на административното право и процес. Ще осъществява и връзки със сродни организации в чужбина. Асоциацията ще участва в проекти по въпросите на административното право и процес и организацията на административното правосъдие в страната, субсидирани от Европейската комисия. Учредители на Асоциация на българските административни съдии станаха над 150 съдии, други 150 са подали молби за членство. За членове на Управителния съвет бяха избрани Стефка Стоева (зам.-председател на Върховния административен съд), Панайот Генков (председател на Първо А отделение на ВАС), Анелия Ананиева (председател на Административен съд – София-област), Анелия Цветкова (председател на Административен съд – Варна), Атанас Вълков (председател на Административен съд – Бургас), Георги Петров (председател на Административен съд – Пловдив), Лозан Панов (председател на Административен съд – София-град), Росица Сбиркова (председател на Административен съд – Смолян) и Румяна Папазова (съдия във ВАС). За членове на Контролния съвет бяха избрани Боян Магдалинчев (председател на Четвърто отделение на ВАС), Светла Петкова (председател на Шесто отделение на ВАС) и Василка Шаламанова (председател на Административен съд – Благоевград). Управителният съвет избра за председател на асоциацията съдия Стефка Стоева, за зам.-председател – съдия Панайот Генков. За председател на Контролния съвет бе избран съдия Боян Магдалинчев.