29.02.2024

Модернизирането на административното правосъдие бе представено на събитие на Американска търговска камара и Асоциацията на българските административни съдии

Продължавайки да поддържа високо в публичното пространство на дискусията за належащи промени в сферата на върховенство на правото, които имат реално отражение върху инвестиционния климат и бизнес средата у нас, Американска търговска камара в България (АТК) организира кръгла маса съвместно с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), която се проведе на 22 февруари 2024 г. Събитието събра над 100 представители на 40 организации, бизнес и регулатори. На фокус бяха две теми: Дигиталната трансформация в административното правосъдие и Ефективност на административното правосъдие в България. По време на събитието бе представен проектът на Върховния административен съд за цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси, който трябва да бъде реализиран до края на 2026 г. Той е на стойност близо 8,5 млн. лева, като средствата се отпускат по Националния план за възстановяване и устойчивост. Виртуални съдебни зали, електронна комуникация със страните, електронни административни преписки, спестени месеци време на гражданите и бизнеса. Това са само част от целите, които си поставя проектът за дигитална трансформация на административното правосъдие. В 28-те административни съдилища ще бъдат изградени зали, в които да се провеждат дистанционни онлайн съдебни заседания. Всяка ще има проектор и прожекционна стена, на които участниците да виждат видеоизлъчването, ще има камера с възможност за насочване към отделните участници в залата с достатъчен ресурс за ясно визуално разграничаване на лицата на участниците и на документите, които се показват, ще има сканиращо устройство, чрез което ще могат да се предоставят на останалите страни и на съдебния състав на документи, сочени в рамките на откритото съдебно заседание. Основните резултати, които ще бъдат постигнати с реализирането на инвестицията ще бъдат: – оптимизиране на работата на магистратите и съдебните служители от системата на административното правораздаване чрез изграждане на умения и повишаване на знанията на магистратите и съдебните служители и внедряване на нови дигитално процеси, водещо до подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса; – подобряване на бизнес средата посредством осигуряване на непрекъснат съдебен процес, значително по-независим от извънредни положения, което заедно с електронното призоваване и възможността за подаване на електронни документи следва да доведе до още по-бърз процес; – подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, посредством осигуряване на възможност за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания, електронно подаване и получаване на документи; – улесняване на призоваването и уведомяването по административни дела, чрез въвеждане на система за електронно призоваване и уведомяване. Постигане на икономии и по-екологично ефективен процес по правораздаване. Получената в рамките на събитието обратна връзка и коментари от страната на бизнеса, институциите и неправителствените организации ще бъде обобщена и адресирана с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми. В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE).

Read more
19.06.2023

Покана за онлайн семинар на АБАС на 28 юни 2023 г.

Асоциация на българските административни съдии  ви кани на онлайн семинар за обмяна на опит с магистрати от Финансовия съд в гр. Кьолн (Германия) на тема:  „Модернизиране на административното правосъдие“.   Събитието ще се проведе онлайн, на 28 юни 2023 г. от 11.00 часа до 14.00 часа, посредством платформа ZOOM, като данните за достъп ще ви бъдат предоставени допълнително.  

Read more
18.04.2023

Покана за свикване на Общо събрание на Асоциация на българските административни съдии на 19 май 2023 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/05.04.2023 г. на Управителния съвет на АБАС, уведомявам членовете ѝ, че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния ДНЕВЕН РЕД:

Read more
14.04.2022

Покана за свикване на Общо събрание на АБАС на 20 май 2022 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/14.04.2022 г.  на Управителния съвет на АБАС,  уведомявам  членовете ѝ,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния  ДНЕВЕН РЕД:

Read more
25.08.2021

АБАС ще проведе Общо събрание на 27 септември 2021 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 3/24.08.2021 г. на Управителния съвет на АБАС, същият уведомява членовете й,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния  ДНЕВЕН РЕД: Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията за  2020 г. Разни. Събранието ще се проведе на 27.09.2021 г. от 14.00 часа в ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ, зала „София“, находящ се в гр. София, ул. Гурко 1. Програмата на Общото събрание може да видите ТУК.

Read more