ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ 28-29.11.2014 ГОДИНА

П О К А Н А

На основание чл.13, ал.1-3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), решение по т.5 от Протокол №3/25. 06. 2014 г. и решения т.1 и 2 от Протокол №4/26. 09. 2014г. на УС на АБАС, Управителния съвет уведомява членовете на същата, че по инициатива на УС на Асоциацията на 28 и 29. 11. 2014 г. от 14.00 часа в хотел ”Риу Правец Рисорт” гр.Правец в конферентната зала се свиква Общо събрание на Асоциацията на българските административни съдии при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията за 2014 г.
2.Финансов отчет за дейността на Асоциацията през 2014г.
3.Проект на годишен бюджет на Асоциацията за 2015г.
4.Доклад на Контролния съвет.
5.Избор на ново ръководство на Асоциацията-Управителен съвет и Контролен съвет.
6.Разни
7.Връчване на наградата „Студент по право за 2014г.”
8.Лекции на тема:„Правосъдни измерения на присъединяването на ЕС към ЕКПЧ”; „Хартата за основните права на ЕС-особености и приложение от националните юрисдикции.Актуална практика на Съда на ЕС” и „Производството за преюдициални заключения-възможности и задължения на националните съдии-Актуална практика на Съда на ЕС” и „Зачитане от Съда на ЕС на националната конституционна идентичност на ДЧ-правна основа,обхват,актуална съдебна практика,последици,гаранции” с лектори проф. д-р Флоран Беноа Ромер-Директор на Академията по демокрация и п рава на човека-Венеция и проф. д-р Жан-Пол Жаке,Почетен директор на Правната служба на Съвета на ЕС,специален съветник на Генералния секретар на Съвета на ЕС.
В съотвествие с разпоредбата на чл.15,ал.3 от Устава, едно лице може да представлява пред Общото събрание не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно,като преупълномощаване не се допуска.
Поканата за Общото събрание следва да бъде обявена най-малко един месец преди датата на събранието, да бъде поставена в сградата където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена на членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.
От УС на АБАС