ОБЯВА

За определяне на външни експерти по изпълнение на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС за периода след възстановяването му през 1996 година“ и Дейност № 3 „Изготвяне на предложение за Проект на Правила за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ от Проект: „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България, предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“ по Договор № BG05SFOP001-3.003-0041-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Сдружение „Асоциация на българските административни съдии“ /АБАС/ – бенефициент и  Оперативна Програма Добро Управление /ОПДУ/.

Основни изисквания към кандидатите:

  • е български гражданин;
  • е навършило пълнолетие;
  • да бъде действащ магистрат в административното правораздаване;
  • да има минимум 2 (две) години трудов стаж в сферата на административното правораздаване.

 Необходими документи:

  • Автобиография;

Място за подаване на документите:

Документите следва да бъдат подадени лично или от законово упълномощен представител в сградата на Административен съд – София област, ул. „Съборна“, № 7, ет. 1, стая № 102,  от 09.00 ч. до 16,30 ч.

При депозиране на документите лицето трябва да представи служебна карта.

Срок за подаване на документи: 27.02.2019 г.