Отчетен доклад за дейността на сдружението „Асоциация на българските административни съдии” от създаването му към месец декември 2008 год.


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ”

ОТ СЪЗДАВАНЕТО Й КЪМ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА

Сдружението “Асоциация на българските административни съдии” бе създадено на Учредително събрание, което се проведе на 12.10.2007 г. в гр. София, бул. „Александър Стамболийски” N 18. Учредители станаха 130 административни съдии и лица, работили като такива.

На учредителното събрание бе приет Устав на сдружението, в който са посочени целите, които същото си поставя, и бе дефиниран предметът на дейност. Асоциацията бе създадена като организация за осъществяване на дейност в обществена полза, предвидено в чл. 3 от Устава. На учредителното събрание бяха избрани управителен и контролен съвет за срок от пет години. Управителният съвет е в състав: Стефка Стоева – председател на асоциацията, Панайот Генков – заместник-председател на асоциацията, и членове Анелия Ананиева, Анелия Цветкова, Атанас Вълков, Георги Петров, Лозан Панов, Росица Сбиркова и Румяна Папазова. За членове на контролния съвет бяха избрани Боян Магдалинчев, Светла Петкова и Василка Шаламанова.

С решение N 1 от 30.10.2007 г. по ф. дело N 16578/2007 г. Софийският градски съд, фирмено отделение, вписа в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел сдружението „Асоциация на българските административни съдии” със седалище и адрес на управление – гр. София, район Триадица, ул. „Твърдишки проход” N 23, eт. 3, офис 10-11.

На 30.11.2007 г. се състоя Общо събрание на сдружението, на което бяха приети нови 174 членове, също настоящи или бивши административни съдии, като понастоящем численият състав на Асоциацията на българските административни съдии възлиза общо на 304 членове.

Общото събрание прие и Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на сдружението. Непосредствено след общото събрание с оглед приетите правила и предвиденото в устава, на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 17.12.2007 г. сдружението бе вписано под N 20071217001 в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

По повод учредяването на асоциацията бяха получени поздравления от президента на Република България г-н Георги Първанов. Членовете на асоциацията бяха приветствани на общото събрание и от председателя на Върховния административен съд – г-н Константин Пенчев, от заместник-министъра на правосъдието г-жа Илонка Райчинова и от заместник-декана на специалност „Право” на Великотърновския университет доц. д-р Цветан Сивков.

След общото събрание бяха изнесени три лекции за членовете на Асоциацията на българските административни съдии с лектори съдии от Върховния административен съд, също членове на асоциацията, на следните теми:

1. Преглед на съдебната практика на Върховния административен съд и Върховния касационен съд за решаване на споровете за подсъдност между общите и административните съдилища по чл. 63, ал. 8 от Закона за съдебната власт – лектор г-жа Стефка Стоева;

2. Спорни въпроси относно спиране на допуснатото предварително изпълнение на административните актове – чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс – лектор г-жа Галина Карагъозова.

3. Спорни въпроси по прилагането на Закона за устройство на територията – лектор г-жа Елена Златинова.

На общото събрание и изнесените лекциите бяха поканени и присъстваха изтъкнатите специалисти по административно право и процес проф. д-р Дончо Хрусанов, проф. д-р Димитър Костов, доц. д-р Сашо Пенов и доц. д-р Цветан Сивков.

Събитието завърши с коктейл за членовете на асоциацията и нейните гости.

През първите месеци от създаването си задачите пред Асоциацията на българските административни съдии бяха предимно организационни.

От Управителния съвет бяха одобрени печат и емблема на сдружението.

Разкрита бе банкова сметка на Асоциацията на българските административни съдии, в която са внесени всички средства на асоциацията, които са от членски внос и едно дарение в размер на 1 000 лв.

След успешното приключване на регистрацията на асоциацията съгласно българското законодателство, от името на председателя на управителния съвет и неин представляващ г-жа Стефка Стоева бе подадена молба сдружението да бъде прието за член на Асоциацията на европейските административни съдии. Към молбата си приложихме решение N 1 от 30.10.2007 г. по ф. дело N 16578/2007 г. Софийският градски съд, фирмено отделение, за вписване на Асоциацията на българските административни съдии и нейния устав в заверен превод на английски език.

Асоциацията на българските административни съдии бе единодушно приета за член на Асоциацията на европейските административни съдии с решение на Общото й събрание, проведено на 23 май 2008 г. в гр. Бари, Италия.

Междувременно, членове на Асоциацията на българските административни съдии бяха предложени от сдружението да се присъединят към следните работни групи в рамките на Асоциацията на европейските административни съдии, а именно: „Данъчно право” – г-жа Фани Найденова – председател на отделение във Върховния административен съд; „Право на околната среда” – г-жа Румяна Папазова – съдия във Върховния административен съд и „Независимост и ефективност на административното правосъдие” – г-н Лозан Панов – председател на Административен съд София – град.

На 14-16 март 2008 г. в гр. Хисаря се проведе семинар за членовете на асоциацията с лектори съдии от Върховния административен съд и Върховния касационен съд, както и хабилитирани преподаватели на следните теми:

1. Новият гражданскопроцесуален кодекс – с лектор г-н Никола Хитров – съдия във Върховния касационен съд;

2. Проблеми в практиката по данъчни дела – с лектор съдиите във Върховния административен съд Фани Найденова и Йордан Константинов, както и доц. д-р Сашо Пенов – председател на Правния съвет към Президента на Република България;

3. Спорни въпроси по прилагането на Закона за устройство на територията – с лектор съдията от Върховния административен съд г-жа Елена Златинова;

4. Нови моменти в Административнопроцесуалния кодекс – с лектор проф. д-р Дончо Хрусанов – заместник-декан на Юридическия факултет „Св. Климент Охридски” и

5. Оспорване на административните актове по административен ред – с лектор проф. д-р Димитър Костов – ръководител катедра „Административно правни науки” в Юридическия факултет „Св. Климент Охридски”.

За участниците в семинара бе организирано и посещение на „Старосел” и на винарна.

През м. април 2008 г. Асоциацията на българските административни съдии подготви проект с наименование „Административното правосъдие и развитието на гражданското общество”, с който кандидатства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. Проектът ни бе одобрен с ПМС N 174/15.07.2008 г. Ръководител на проекта е г-жа Анелия Ананиева – член на управителния съвет на асоциацията.

Проектът стартира през месец септември тази година и е с продължителност 12 месеца. Бюджетът му е 50 000 лв. В проекта се включиха 22 административни съдилища, като се предвижда да се работи съвместно със съответните общински и областни администрации по места.

Двете основни цели на проекта са:

Развитие и утвърждаване на гражданското общество чрез по-добро взаимодействие между местната администрация и административните съдилища.

Подпомагане на социално слабите и хората в неравностойно положение, както и на лицата, нуждаещи се от грижи за достъпа им до административното правосъдие.

Целевите групи по проекта също са две – общински и областни администрации, и от друга страна – социално слабите и хората в неравностойно положение.

Основните задачи, към които е насочен проектът, са следните:

Местната администрация да представя по-качествени услуги на гражданите;

Да се подпомогнат гражданите в неравностойно положение да реализират правата си пред местната администрация, както и да бъдат защитени правата им за достъп до правосъдие.

В изпълнение на проекта ще се проведат 9 семинара, като два от тях ще са в София, а останалите в страната.

В рамките на проекта ще се изработи уеб-сайт на Асоциацията на българските административни съдии, където ще се публикуват резултатите от анализите и предложенията за подобряване на административните услуги за населението. Към настоящия момент той вече е факт. Адресът на асоциацията е www.abaj-bg.org. Сайтът има вариант и на английски език.

Подготвихме и издадохме книжка, представяща сдружението, която съдържа Устава на Асоциацията на българските административни съдии, документи, свързани с регистрирането на сдружението, поздравителни адреси до управителния съвет във връзка с нейното създаване и снимки. Книжката е в две части – на български и на английски език.

В отговор на покана от страна на Асоциацията на европейските административни съдии членове на сдружението ни да вземат участие в конференцията на тема „Съдията в Европа и Общностното право за опазване на околната среда”, която се състоя в Париж на 09 и 10 октомври 2008 година, бяха определени следните участници от страна на Асоциацията на българските административни съдии: Албена Радославова от Административен съд София – област; Дарина Рачева от Административен съд Варна; Веселина Тенева и Румяна Папазова – съдии във Върховния административен съд. От българска страна в конференцията участва още и г-н Константин Пенчев – Председател на Върховния административен съд.

Идеята за конференцията е продиктувана от проблемите при прилагането на европейските правни норми в областта на околната среда от националните съдилища, предвид силните, но различни правни традиции в различните държави-членки.

Цел на конференцията е да събере съдии, адвокати, служители в държавни и местни администрации и евентуални страни в подобни спорове, за да обменят опит и впечатления за това как се тълкува и прилага общностното право на околната среда в различните държави-членки.

Конференцията има за цел също така да определи приоритетните теми за обучение в областта на общностното право на околната среда и да стимулира обмяната на мнения сред съдиите.

Съорганизатори на конференцията са Държавният съвет на Франция, Генерална дирекция “Околна среда” в Европейската комисия и “Адвокатите и Европа” – организация създадена за целите на френското председателство на Европейския съюз, и която включва Националния съвет на адвокатските колегии, Сдружението на председателите на адвокатски колегии и Адвокатския съвет на Париж.

Френският Държавен съвет е орган с функции на съвет по законодателството при Министерския съвет и едновременно с това – функции на висша съдебна инстанция в административното правораздаване. Съветът осъществява правомощия на касационна инстанция спрямо решенията на апелативните административни съдилища и специализираните административни юрисдикции. Той е първа и последна инстанция по оспорвания срещу нормативни административни актове, актове на колективни органи с национална компетентност, оспорвания на местни избори на областно ниво и избори за представители на държавата в Европейския парламент. Апелативна инстанция е по оспорвания на общински и кантонални избори, както и заповеди за принудително отвеждане до границата.

Партньори на конференцията бяха Асоциацията на Държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз, която включва Съда на Европейските общности и Държавните съвети и висшите административни юрисдикции на всяка от държавите-членки на Европейския съюз, както и Форумът на съдиите за околна среда от Европейския съюз, Европейската федерация на административните съдии и френската Асоциация за право на околната среда.

Участници в конференцията бяха съдии от всички нива на административното правораздаване в държавите-членки на ЕС, от Съда на Европейските общности, представители на Европейската комисия, на местни администрации и на частния сектор, преподаватели по науки свързани с опазването на околната среда /право на околната среда, екология и др./, адвокати и други.

Работата на конференцията протече в пет тематични кръга /работни маси/, посветени на следните теми:

Достъп до правосъдие в областта на опазване на околната среда;

Новият режим на отстраняване на екологични щети;

Обхват на съдебния контрол в държавите-членки;

Контролът на съдията: реализиране на проект в зона Натура 2000 (сравнителни аспекти);

Сътрудничество между съдиите в Европа и необходимостта от обучение.

Лектори и модератори бяха представители на Генерална дирекция “Околна среда” в Европейската комисия, действащи съдии от административни съдилища в Германия, Белгия, Чехия, Малта, Люксембург, Финландия, от Съда на Европейските общности, преподаватели по правни дисциплини, свързани с опазване на околната среда, адвокати, представители на неправителствени екологични организации.

От страна на Националния институт по правосъдие бе отправена покана до Асоциацията на българските административни съдии за определяне на неин представител за участие в Програма за обмен за 2008 год. на Европейската мрежа за обучение на магистрати. За такъв бе определена Весела Павлова – съдия в Административен съд София град. Обучението е проведено в периода 12 октомври – 25 октомври в Административния трибунал в гр. Милано, Италия. Състои се в участие в съдебни заседания на второ, трето и четвърто отделение на съда в Милано, в проучването на материали по делата и със запознаване с основните правила при оспорването на административни актове пред съда. Административните съдилища в Италия съществуват от 1971 г. и са разположени в основните центрове на отделните региони. Те разглеждат делата по оспорвания срещу административни актове като първа инстанция и решенията им подлежат на касационно обжалване пред техния Върховния административен съд (Consiglio di Stato). Върховният административен съд в Италия има освен правораздавателни функции и чисто съвещателни, консултативни функции. Пред административните съдилища подлежат на оспорване всички административни актове, които пряко и непосредствено засягат правната сфера на определено лице/а или организации. Срокът за обжалване на административните актове пред съда е 60 дни, който започва да тече от датата на узнаване на съдържанието му от неговия адресат. Друга особеност в осъществяваната от административните съдилища (трибунали) в Италия правораздавателна дейност е тази, че съдът е ограничен само с основанията, посочени в жалбата. Застъпено е диспозитивното начало за разлика от административния процес в България, при който е утвърдено служебното начало. Следователно, при постановяване на своето решение съдът в Италия обсъжда само наведените от жалбоподателя доводи и основания, като ако приеме, че административният акт е незаконосъобразен на тези основания, тогава той го отменя. Ако установи, че оспореният административен акт е незаконосъобразен на други, различни от съдържащите се в жалбата основания, съдът не разполага с компетентността да отмени акта като незаконосъобразен и в този случай той отхвърля оспорването.

Асоциацията на българските административни съдии бе представена в списание „Общество и право” в броя от месец ноември.

В заключение, имам удоволствието да ви съобщя, че Асоциацията на българските административни съдии ще предложи да бъде домакин на Общото събрание на Асоциацията на европейските административни съдии, както и на международна конференция по право на околната среда, които ще се проведат през месец май следващата година в София.

За участие в конференцията ще бъдат поканени административни съдии от асоциациите на страните-членки, както и представители на Хърватска и Македония.

Темата на конференцията е „Съдебната процедура в областта на правото на околната среда – правен интерес от обжалване в областта на опазване на околната среда, решения в българското законодателство, свързани с опазването на околната среда, и сравнителноправен аспект на разглежданите въпроси”.

декември 2008 г. Председател на Управителния съвет:

гр. София (Стефка Стоева)