Покана за Общо събрание на АБАС на 21 май 2021 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/19.04.2021 г.  на Управителния съвет на АБАС, същият уведомява членовете й,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на мандатни членове на Управителния съвет на Асоциация на българските административни съдии.
  2. Избор на мандатни членове на Контролния съвет на Асоциация на българските административни съдии.
  3. Разни.

Събранието ще се проведе на 21.05.2021 г. от 14.00 часа в хотел Строител”, гр. Баня, общ. Карлово.

                                          

ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

Председател на УС на АБАС