Покана за общо събрание на АБАС

На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т. 1 от Протокол № 2/09.05.2019 г.  на УС на АБАС,  същият уведомява членовете на асоциацията,  че по инициатива на Управителния съвет, на 13 и 14.06.2019 г. от 14.30 часа в Парк и СПА Хотел Марково, с. Марково, местност „Исака“ № 44А, се свиква Общо събрание на Асоциацията на  българските административни съдии

при следния  ДНЕВЕН РЕД:

І. Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията през 2018 г.

ІІ. Приемане на доклад на Контролния съвет на АБАС.

ІІІ. Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията  за  2018 г.

ІV. Разни

В съответствие с чл.13, ал.3 от Устава на АБАС, поканата за Общото събрание  да бъде обявена най-малко един месец преди датата на заседанието, да бъде поставена в сградата, където се намира управлението на Асоциацията и бъде изпратена на членовете на Асоциацията по електронната поща чрез съответните административни съдилища.

Председател на УС на АБАС