Покана за свикване на Общо събрание на Асоциация на българските административни съдии на 19 май 2023 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На основание чл. 13, ал. 1 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по Протокол № 1/05.04.2023 г. на Управителния съвет на АБАС, уведомявам членовете ѝ, че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на Годишния отчетен доклад за дейността на Асоциация на българските административни съдии за 2022 г.
2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет, свързан с дейността на Асоциация на българските административни съдии през 2022 г.
3. Разни.

Общото събрание ще се проведе на 19 май 2023 г. от 14.00 ч., в хотел „МИРАЖ“, гр. Несебър.

Програмата за Общото събрание може да видите ТУК.

ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ
Председател на УС на АБАС