Покана за свикване на Общо събрание на АБАС

Уважаеми колеги,

На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т. 2 от Протокол № 2/16.06.2020 г.  на УС на АБАС,  същият уведомява членовете й,  че се свиква Общо събрание на Асоциацията при следния  ДНЕВЕН РЕД:

І. Отчетен доклад за дейността на УС на Асоциацията през 2019 г.

ІІ. Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията  за  2019 г.

ІІІ. Разни

Събранието ще се проведе на 18.09.2020 г. от 14.30 часа в комплекс Арбанашки хан, с. Арбанаси, обл. Велико Търново.

                                               ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                               УПРАТИЛЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АБАС