Програма на Общо събрание на АБАС на 21 май 2021 г.

П Р О Г Р А М А

О Б Щ О   С Ъ Б Р А Н И Е

21 май 2021 г.

 

Място на провеждане: ЕКО ХОТЕЛ ЗДРАВЕЦ, гр. Пловдив, общ. Куклен, парк “Родопи”, местност Здравец.

 

21.05.20201г.

Регистрация на участниците – 13.30 ч. – 14.00 ч.

Начало на Общото събрание – 14.00 ч.

При липса на кворум – началото се отлага с един час.

 

Провеждане на  семинарно занятие  –  16.30 часа

Дискусия – 17.30 – 18.00 часа