Проекто – бюджет на Асоциацията на българските административни съдии за финансовата 2013 година

Проекто бюджет

на Асоциацията на българските административни съдии за финансовата 2013 година

А.

Перо на бюджета

Приходи

Сума лева

1 Приходи от членски внос

7254.00

2 Приходи от олихвяване на банкови сметки

10.00

Б.

Разходи

1 Разходи за членски внос в международни организации

685.00

2 Разходи за семинари

2400.00

3 Разходи за хонорари на лектори(40 лева за учебен час )

600.00

4 Разходи за награди

1000.00

5 Разходи за командировки, пътни и нощувки

1500.00

6 Разходи за поддръжка на уеб сайт

600.00

7 Разходи за счетоводство

300.00

8 Такси и комисионни по банкови сметки

179.00

 

брой членове 234

*Асоциацията ще кандидатства по проект

гр. София ПРЕДСЕДАТЕЛ УС АБАС:

Дата: 21.11.2012 г.

/Б.МАГДАЛИНЧЕВ/