ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ на Асоциацията на българските административни съдии за финансовата 2014 година

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ
на Асоциацията на българските административни съдии за финансовата 2014 година

Перо на бюджета Сума лева

А. Приходи в лева

1 Приходи от членски внос от 233 члена – 7922,00 лв.
2 Приходи от олихвяване на банкови сметки 10,00 лв.

Б. Разходи

1 Разходи за членски внос в международни организации – 685,00 лв.
2 Разходи за семинарни мероприятия – 3398,00 лв.
3 Разходи за хонорари на лектори (40 лева за учебен час ) -800,00 лв.
4 Разходи за награди -1000,00 лв.
5 Разходи за командировки, пътни и нощувки – 1000,00 лв.
6 Разходи за поддръжка на уеб сайт – 600,00 лв.
7 Разходи за счетоводство – 300,00 лв.
8 Такси и комисионни по банкови сметки – 149,00 лв.

27.01.2014 г.
гр. София Председател УС АБАС:
/Б.Магдалинчев/