Стартира изпълнението на Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС за периода след възстановяването му през 1996 г.

Във връзка с Проект „Анализ на тълкувателната дейност на Върховния Административен съд на Република България предложение за изменение на Правилата за приемане на тълкувателни решения на ВАС, в съответствие с чл. 131а от Закона за съдебната власт, при съблюдаване принципите на прозрачност, ефективност и правна сигурност“, с номер BG05SFOP001-3.003-0041 и сключен административен договор BG05SFOP001-3.003-0041-C01, между Сдружение „Асоциация на българските административни съдии“ и Оперативна програма „Добро управление“, с партньор Върховният административен съд на 01.03.2019 г. се проведе работна среща на Работната група, сформирана от шестима експерти – членове на АБАС, с която стартира изпълнението на проекта по Дейност № 2 „Изготвяне на анализ и исторически и правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС за периода след възстановяването му през 1996 година.

Работната група по проекта изготвя Въпросник до всички участници в Кръглата маса, с искане за предоставяне на становище във връзка с предмета на изследването.
На база изготвения правени и исторически преглед, дискусиите, проведени на еднодневните кръгли меси и информацията, събрана чрез въпросниците ще бъде изготвен Анализ на тълкувателната дейност на ВАС, като същия ще се представи от модератора на еднодневен семинар.

Краен срок за изпълнение 20.05.2019 г., като в рамките на този срок следва да се проведат две кръгли маси и един семинар.

Цел на проекта: Дейностите по проекта са насочени към постигане на Цел 2 от процедурата “Отправяне на предложения за подобрения в съдебната система”. Целта на проектното предложение е подобряване на съдебната система за гарантиране на правна сигурност и предвидимост в обществото, с оглед действието на тълкувателните решения

Обща стойност на проекта: 99 142,40 лв. 

Резултати:

  1. Исторически преглед на тълкувателната дейност на ВАС;
  2. Правен преглед на тълкувателната дейност на ВАС;
  3. Анализ на тълкувателната дейност на ВАС;
  4. Разработени 1 бр. Правила за приемане на тълкувателни решения от ВАС