Съдия запозна студенти с трудовото и осигурително право

Над 60 млади хора, студенти, трети курс, от специалностите счетоводство и финанси от ИУ-Варна, с преподавател проф. д-р Андрияна Андреева, бяха на посещение днес в Административен съд – Варна. Председателят на съда – г-жа Елена Янакиева, поздрави младите хора и ги запозна накратко с историята на съда, неговата дейност, видовете дела, които разглеждат административните съдилища.

От срещата си със съдия д-р Марияна Ширванян, студентите имаха възможност да добият знания и да зададат въпроси, свързани с трудовото и осигурително право. Съдия Ширванян, освен магистрат,  е доктор по трудово и осигурително право. Тя сподели своите знания и богат опит по административни дела, свързани с материята, на които тя е била съдия – докладчик. В изложението си магистратът постави акцент на факта, че това са два различни отрасли от правото (трудово и осигурително), като при осигурителното право има актове, издавани в производствата по КСО, които подлежат на оспорване в административните съдилища. Специално внимание в беседата отдели съдията и на Кодекса на труда ( КТ )– условията на труд и изискванията за безопасност; заплащането на положения труд и новите уредби в законодателството; сключването и прекратяването на трудовите договори. На връзката на КТ със Закона за здравословните и безопасни условия на труд обърна внимание магистратът, като даде примери с трудови дела от собствената си практика. Ролята на Инспекцията на труда, нейните правомощия и въвеждането на този орган в РБългария на основание изискванията на Международната организация за уреждане на труда, изясни съдия д-р Ширванян. Различията между трудов и осигурителен стаж и значението на осигурителния стаж при пенсиониране бяха също тема на нейното изложение.  При какви условия се получават обезщетения, какви са изискванията на НОИ и когато актът на органа не ни удовлетворява, къде можем да го обжалваме, запозна съдия Ширванян младите хора, като даде примери от нейни дела, образувани по жалби за обещетения за безработица. Особен интерес предизвика в младите хора пример на съдията за дело, свързано с трудова злополука, настъпила по време на пътуване за работа. Какво е трудова злополука и как може да настъпи тя, бяха част от въпросите, на които съдия Ширванян даде изчерпателни отговори. Студентите зададоха и въпроси, свързани с правата на роднините в случай на смърт при трудова злополука на техен близък и изплащането на обещетение от работодателя. Интересуваха се и от правомощията за проверка от страна на Инспекцията на труда на работното място, при дистанционна работа.

Над час продължи срещата – дискусия на съдия д-р Марияна Ширванян със студентите. „Защитавайте правата си, когато те са Конституционно гарантирани“ – каза съдията на младите хора и ги покани на 13 декември от 14.30 ч. да присъстват на съдебното заседание по административно дело, с предмет трудова злополука, на което тя е съдия – докладчик.