Ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ посетиха Административен съд – Ловеч

 На 14.11.2023 г. в Административен съд – Ловеч проведе първата среща за учебната 2023-2024 г. с учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС и МОН. Административният ръководител на АдмС Ловеч приветства учениците и ги въведе в основните положения на административното правораздаване.

Темата по която бяха запознати учениците беше  „Разделение на властите според Конституцията на Република България. независимост на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“. Присъстващите се запознаха с основните принципи на държавното управление, а именно – разделението на властите е трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна. В хода на презентацията, на учениците бе представена структурата на съдилищата, прокуратурата и следствените органи, като същите се запознаха с основните функции, които всяка една от тези структури изпълнява, както и делата, които са им подсъдни.

В заключение, бе направено и кратко изложение на функциите на Висшия съдебен съвет в качеството му на представляващ съдебната власт орган, който осигурява и отстоява независимостта й, определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи.