ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ ЗА 2013 г.


ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ
ЗА 2013 г.

Налични средства по банка 01.01.2013 – 11 266.64 лева
Налични средства по каса 01.01.2013 – 00.00 лева

РАЗХОДИ:

19.04.2013 – Членски внос – 685.65 лева
30.09.2013 – Хонорар Милка Панчева – 212.77 лева
30.09.2013 – Хонорар Димитър Костов – 255.32 лева
07.11.2013 – Кафе – пауза на мероприятие – 141.00 лева
08.11.2013 – Наем на зала на мероприятие – 100.00 лева
14.11.2013 – Поддръжка на сайт – 600.00 лева
31.12.2013 – Награда студент на годината за 2013 година – 1000.00 лева
31.12.2013 – Хонорар Кремена Хараланова – 120.00 лева
31.12.2013 – Финансово-счетоводно обслужване – 300.00 лева
31.12.2013 – Годишно отчетно събрание – ……………….. лева
Банкови такси и комисионни от 01.01 до 31.12.2013 г. – 128.99 лева

ПРИХОДИ:

Членски внос към 31.12.2013 г. – 5983.00 лева.
Отписани задължения към подотчетни лица – 56.25 лева.
Лихви по банкови сметки от 01.01 до 31.12.2013 г. – 11.09 лева

Налични средства по банка 31.12.2013 – 14 709.27 лева.
Налични средства по каса 31.12.2013 – 0.00 лв.
Остатък по сметка към 24.01.2014 – 14133.27 лева.

Забележка: за периода 01.01-23.01.2014 събрани 544 лева членски внос за 2014 и изтеглени 1120 лева за награда и хонорар.

София
31.12.2014 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ УС НА АБАС:
/Б.Магдалинчев