КУЛТУРНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Проф. д. н. Райна Николова

Културните административни права са онези субективни изрично признати на гражданите в специален административен закон юридически релевантни блага и ценности, достъпът и използването на които, позволява задоволяването на конкретни духовни и материални потребности; насочени към утвърждаване и съхраняване на личностната културна идентичност, насърчаване на стремежа към образование и научен прогрес, гарантиране участието в културния живот на общността, постигането на свобода на художественото, научното и техническото творчество, гарантирано създаване, проучване, разпространение и опазване на културни ценности, както и резултатите от тази дейност.

Културните административни задължения са публичноправно изрично институционализирани в специален административен закон изисквания на субективно дължимо поведение на гражданите, изразяващи се в потребност да се изтърпят конкретни неизбежно необходими, временни по своята продължителност, обхват (обем) и интензитет неблагоприятни мерки; свързани с необходимостта от придобиването на знания, със зачитането на неимуществените и имуществени интереси на авторите на художествени, научни и технически произведения, със съхраняването на духовни и материални ценности, създадени от човечеството през историческото му минало; за изпълнението на които са предвидени правни гаранции[1].

Нормативната уредба на културните административни права и задължения се съдържа в: Закон за авторското право и сродните му права, Закон за патентите и регистрацията на полезните модели, Закон за българското гражданство, Закон за българите, живеещи в чужбина; Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за висшето образование, Закон за закрила и развитие на културата, Закон за транслитерацията, Закон за меценатството, Закон за народните читалища, Закон за радиото и телевизията, Закон за Българската телеграфна агенция, Закон за филмовата индустрия, Закон за българския жестов език,  Закон за обществените библиотеки, Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и да обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги, Закон за културното наследство, Закон за военните паметници и други.

Без претенции за изчерпателност каталогът на културните административни права и задължения включва:

 1. Право на ползване на български език.
 2. Задължение да се ползва български език.
 3. Право на развитие на собствена култура в съответствие с етническата принадлежност, включително на ползване на майчиния език.
 4. Право на изразяване, изучаване и ползване на българския жестов език.
 5. Право на образование и задължение за придобиване на основно образование.
 6. Права по повод сдружаване в областта на културата.
 7. Задължения във връзка със сдружаване в областта на културата.
 8. Права на художественото, научното и техническото творчество.
 9. Задължения по повод упражняването на художественото, научното и техническото творчество.
 10. Права на достъп до културни ценности.
 11. Задължения по повод достъпа и опазването на културни ценности.
 12. Права при ползването на библиотечни услуги.
 13. Задължения при ползването на библиотечни услуги.
 14. Право на награждаване за заслуги към културата.

[1] Николова, Р. Административни права и задължения на гражданите – същност и видове. Административно правосъдие, 2022, № 6, с. 27.