ЛИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Проф. д. н. Райна Николова

Лични административни права са онези субективни изрично признати на гражданите в специален административен закон юридически релевантни блага и ценности, достъпът и използването на които, позволява задоволяването на конкретни духовни потребности, свързани с определени аспекти на тяхната физическа и/или психическа (персонална) същност и интегритет.

Лични административни задължения са публичноправно изрично институционализирани в специален административен закон изисквания на субективно дължимо поведение на гражданите, изразяващи се в потребност да изтърпят конкретни неизбежно необходими, временни по своята продължителност, обхват (обем) и интензитет неблагоприятни мерки по ограничаване на определена област от дейността на човека, за изпълнението на които са предвидени правни гаранции в личната правна сфера по ограничаване на тяхната физическа и/или психическа същност, цялост или идентичност, за изпълнението на които са предвидени правни гаранции[1].

Нормативната уредба на личните административни права и задължения се съдържа в Закон за здравето, Закон за кръвта, кръводаряването  и кръвопреливането; Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки; Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Закон за гражданската регистрация, Закон за българското гражданство, Закон за българските лични документи, Закон за чужденците в Република България, Закон за убежището и бежанците, Закон за влизане, пребиваване и напускане на Република България на гражданите на Европейския съюз и на членовете на техните семейства; Закон за защита на личните данни, Закон за специалните разузнавателни средства, Закон за Министерството на вътрешните работи, Закон за военната полиция, Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закон за Държавна агенция „Разузнаване“, Закон за Националната служба за охрана, Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закон за частната охранителна дейност, Закон за противодействие на тероризма, Закон за опазването на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, Закон за движение по пътищата, Закон на електронните съобщения, Закон за пощенските услуги, Закон за радиото и телевизията, Закон за вероизповеданията и други.

Без претенции за изчерпателност каталогът на личните административни права и задължения включва:

 1. Право на живот, на лична свобода и сигурност.

2. Задължения, свързани с опазване на живота и здравето на гражданите, тяхната лична (физическа и психическа) неприкосновеност.

 1. Право на хуманно отношение към гражданите и особено към лишените от свобода и задържаните под стража лица.
 2. Задължения, свързани с изтърпяване използването на физическа сила и помощни средства от органите по сигурността.
 3. Право на свободен избор на местожителство.
 4. Задължения, свързани с местожителството.
 5. Право на свободно придвижване, производно на личната свобода и сигурност.
 6. Задължения за въздържане от придвижване на територията на страната или извън определена част от нея.

9. Право на завръщане в Република България.

10. Задължение за изтърпяване на забрана за влизане в Република България на гражданин на Европейския съюз или на член на семейството му, който с действията си създава истинска, настояща и сериозна заплаха за националната сигурност или за който има данни, че извършва действия против националната сигурност или обществения ред.

11. Право на напускане на пределите на страната.

12. Задължения, свързани с напускане пределите на страната.

13. Право на закрила на чужденците, на които се предоставят три вида статут.

14. Задължения за съобразяване с ограничителните мерки за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на другите граждани по повод статута на чужденците.

 1. Право на неприкосновеност на личния живот.
 2. Задължения, свързани с ограничаване на неприкосновеността на личния живот.
 3. Право на неприкосновеност на семейния живот.
 4. Задължения, произтичащи от необходима намеса в семейния живот.
 5. Право на неприкосновеност на жилището.
 6. Задължения, произтичащи от необходима намеса в неприкосновеността на жилището.
 7. Право на неприкосновеност на кореспонденцията.
 8. Задължения, произтичащи от необходима намеса в тайната на кореспонденцията.
 9. Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними, като това право е основно, абсолютно, субективно, лично и ненакърнимо (т. нар. forum internum).
 10. Задължения, свързани с ограничаване на вероизповеданието.
 11. Право на защита.

26. Задължения, свързани с ограничаване на правото на защита.

27. Право на защита на Отечеството.

 1. Задължения, свързани със защитата на Отечеството.

[1] Николова, Р. Административни права и задължения на гражданите – същност и видове. Административно правосъдие, 2022, № 6, с. 25.