• 17.04.2024

  АБАС свиква отчетно-изборно събрание на 19 май 2024 г.

  На основание чл. 13, ал. 1 – 3 от Устава на Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) и решение по т. 3 от Протокол № 1/16.04.2024 г.  на Управителния съвет на АБАС,  същият уведомява членовете на Асоциацията,  че по инициатива на Управителния съвет на 19 май 2024 г. от 16.00 ч., в с. Овощник, гр. Казанлък, хотел „Кингс Валей“ се свиква ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на Асоциацията на  българските административни съдии при следния  ДНЕВЕН РЕД: Обсъждане и приемане на Годишния отчетен доклад за дейността на Асоциация на българските административни съдии за 2023 г. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет, свързан с дейността на Асоциация на българските административни съдии през 2023 г. Приемане на промени в Устава на Асоциацията на българските административни съдии, както следва: Чл. 23, ал. 1 се изменя, както следва: „Членове на Асоциацията могат да бъдат административни съдии и съдии, работещи в областта на административното право, както и лица, заемали такива длъжност“. Избор на мандатни членове на Управителния съвет на Асоциация на българските административни съдии. Избор на мандатни членове на Контролния съвет на Асоциация на българските административни съдии. Разни. Програма на отчетно-изборното събрание може да изтеглите от ТУК. От УС на АБАС

  Continue reading
 • 29.02.2024

  Модернизирането на административното правосъдие бе представено на събитие на Американска търговска камара и Асоциацията на българските административни съдии

  Продължавайки да поддържа високо в публичното пространство на дискусията за належащи промени в сферата на върховенство на правото, които имат реално отражение върху инвестиционния климат и бизнес средата у нас, Американска търговска камара в България (АТК) организира кръгла маса съвместно с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС), която се проведе на 22 февруари 2024 г. Събитието събра над 100 представители на 40 организации, бизнес и регулатори. На фокус бяха две теми: Дигиталната трансформация в административното правосъдие и Ефективност на административното правосъдие в България. По време на събитието бе представен проектът на Върховния административен съд за цифровизация на ключови съдопроизводствени процеси, който трябва да бъде реализиран до края на 2026 г. Той е на стойност близо 8,5 млн. лева, като средствата се отпускат по Националния план за възстановяване и устойчивост. Виртуални съдебни зали, електронна комуникация със страните, електронни административни преписки, спестени месеци време на гражданите и бизнеса. Това са само част от целите, които си поставя проектът за дигитална трансформация на административното правосъдие. В 28-те административни съдилища ще бъдат изградени зали, в които да се провеждат дистанционни онлайн съдебни заседания. Всяка ще има проектор и прожекционна стена, на които участниците да виждат видеоизлъчването, ще има камера с възможност за насочване към отделните участници в залата с достатъчен ресурс за ясно визуално разграничаване на лицата на участниците и на документите, които се показват, ще има сканиращо устройство, чрез което ще могат да се предоставят на останалите страни и на съдебния състав на документи, сочени в рамките на откритото съдебно заседание. Основните резултати, които ще бъдат постигнати с реализирането на инвестицията ще бъдат: – оптимизиране на работата на магистратите и съдебните служители от системата на административното правораздаване чрез изграждане на умения и повишаване на знанията на магистратите и съдебните служители и внедряване на нови дигитално процеси, водещо до подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса; – подобряване на бизнес средата посредством осигуряване на непрекъснат съдебен процес, значително по-независим от извънредни положения, което заедно с електронното призоваване и възможността за подаване на електронни документи следва да доведе до още по-бърз процес; – подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, посредством осигуряване на възможност за провеждане на дистанционни открити съдебни заседания, електронно подаване и получаване на документи; – улесняване на призоваването и уведомяването по административни дела, чрез въвеждане на система за електронно призоваване и уведомяване. Постигане на икономии и по-екологично ефективен процес по правораздаване. Получената в рамките на събитието обратна връзка и коментари от страната на бизнеса, институциите и неправителствените организации ще бъде обобщена и адресирана с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми. В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE).

  Continue reading
 • 16.02.2024

  Предстоящо! Кръгла маса Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса

  Обединявайки усилия, Американска търговска камара в България (АТК) в партньорство с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) организират кръгла маса на тема „Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса“. В рамките на събитието ще се събере обратна връзка от представители на институциите, върховните съдилища и неправителствените организации, която да се обобщи и адресира с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми. В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този наш проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE). Ще се радваме да вземете участие в събитието, което ще се проведе на 22.02.2024 г., Гранд хотел Милениум, зала “Айнщайн”, 14:00 – 17:30 ч. ПРОГРАМАТА на събитието можете да видите ТУК. За колегите, които нямат възможност да присъстват на място, ще има осигурена възможност за включване през ZOOM.  Линкът за дистанционно участие ще бъде изпратен на вашите имейли ден преди събитието.  С уважение: Владимир Първанов, председател на УС на АБАС

  Continue reading
 • 19.01.2024

  За Конституцията и разделението на властите изнесе лекция съдия от Административен съд – Варна

  С въпрос към единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия: Колко Конституции е имала България? – започна своята беседа съдия Таня Димитрова, като отбеляза, че тази година се навършват 145 години от първата конституция на България – Конституцията на Българското княжество, т.нар. Търновска конституция. В своето изложение магистратът постави акцент на „формулата за политическото разделение на властта“, която е изложена от Шарл дьо Монтескьо в епохата на буржоазните революции и е основен принцип в Конституцията на Р България, приета през 1991 год.  „Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията. Изпълнителната, законодателната и съдебната власт се осъществяват от независими институции, но в своите отговорности те взаимно се контролират“  – подчерта в своята лекция съдия Таня Димитрова. В хода на беседата съдията запозна младите хора с функцията на следствените органи, прокуратурата и съда; с видовете процесуални кодекси – ГПК, АПК и НПК; както и с видовете дела, които разглеждат съдилищата, като обърна специално внимание на вида дела, които разглежда административният съд и на служебното начало в административното правораздаване. „Административните съдилища са гарант да няма накърняване правата и свободите на гражданите от изпълнителната власт и да бъде справедлива при прилагането на законите. Административният съд преценява законосъобразността на актовете на изпълнителната власт“ – постави акцент съдията. С цел да бъде представено по достъпен и ясен начин разделението на властите, съдия Димитрова даде практически пример, като представи казус, в който разясни как функция на законодателната власт е Законът за движението по пътищата; на изпълнителната власт е компетентността да удостовери наличието на придобити знания за правоспособност на управление на МПС, да издаде свидетелството за управление на МПС, както и на изпълнителната власт е възложен контролът по спазване на правилата за движение по пътищата и налагането на административни наказания и принудителни мерки; а на съдебната власт е възложен контролът за законосъобразността на актовете на изпълнителната власт. Съдия Таня Димитрова отправи покана към младите хора да присъстват на съдебно заседание, в което се разглежда подобен казус и да се запознаят отблизо с работата на административния съд. Съдии от Административен съд – Варна изнасят за седма поредна година лекции пред ученици от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ в изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

  Continue reading