• 16.02.2024

  Предстоящо! Кръгла маса Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса

  Обединявайки усилия, Американска търговска камара в България (АТК) в партньорство с Асоциацията на българските административни съдии (АБАС) организират кръгла маса на тема „Трансформация: Административно правосъдие за гражданите и бизнеса“. В рамките на събитието ще се събере обратна връзка от представители на институциите, върховните съдилища и неправителствените организации, която да се обобщи и адресира с конкретни предложения за подобряване на административното правосъдие в Република България и за намиране на реални законови начини за преодоляване на идентифицираните проблеми. В началото на годината АТК представи своя Доклад с предложения за подобрения в някои аспекти на върховенството на правото и бизнес средата в България. Неговата цел бе да се обогати и насърчи обществената и професионална дискусия с цел реални промени в нормативната уредба, касаеща както гражданите, така и бизнеса у нас. Този наш проект е подкрепен от Центъра за международна подкрепа на предприемачеството (CIPE). Ще се радваме да вземете участие в събитието, което ще се проведе на 22.02.2024 г., Гранд хотел Милениум, зала “Айнщайн”, 14:00 – 17:30 ч. ПРОГРАМАТА на събитието можете да видите ТУК. За колегите, които нямат възможност да присъстват на място, ще има осигурена възможност за включване през ZOOM.  Линкът за дистанционно участие ще бъде изпратен на вашите имейли ден преди събитието.  С уважение: Владимир Първанов, председател на УС на АБАС

  Continue reading
 • 19.01.2024

  За Конституцията и разделението на властите изнесе лекция съдия от Административен съд – Варна

  С въпрос към единадесетокласниците от Варненска търговска гимназия: Колко Конституции е имала България? – започна своята беседа съдия Таня Димитрова, като отбеляза, че тази година се навършват 145 години от първата конституция на България – Конституцията на Българското княжество, т.нар. Търновска конституция. В своето изложение магистратът постави акцент на „формулата за политическото разделение на властта“, която е изложена от Шарл дьо Монтескьо в епохата на буржоазните революции и е основен принцип в Конституцията на Р България, приета през 1991 год.  „Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията. Изпълнителната, законодателната и съдебната власт се осъществяват от независими институции, но в своите отговорности те взаимно се контролират“  – подчерта в своята лекция съдия Таня Димитрова. В хода на беседата съдията запозна младите хора с функцията на следствените органи, прокуратурата и съда; с видовете процесуални кодекси – ГПК, АПК и НПК; както и с видовете дела, които разглеждат съдилищата, като обърна специално внимание на вида дела, които разглежда административният съд и на служебното начало в административното правораздаване. „Административните съдилища са гарант да няма накърняване правата и свободите на гражданите от изпълнителната власт и да бъде справедлива при прилагането на законите. Административният съд преценява законосъобразността на актовете на изпълнителната власт“ – постави акцент съдията. С цел да бъде представено по достъпен и ясен начин разделението на властите, съдия Димитрова даде практически пример, като представи казус, в който разясни как функция на законодателната власт е Законът за движението по пътищата; на изпълнителната власт е компетентността да удостовери наличието на придобити знания за правоспособност на управление на МПС, да издаде свидетелството за управление на МПС, както и на изпълнителната власт е възложен контролът по спазване на правилата за движение по пътищата и налагането на административни наказания и принудителни мерки; а на съдебната власт е възложен контролът за законосъобразността на актовете на изпълнителната власт. Съдия Таня Димитрова отправи покана към младите хора да присъстват на съдебно заседание, в което се разглежда подобен казус и да се запознаят отблизо с работата на административния съд. Съдии от Административен съд – Варна изнасят за седма поредна година лекции пред ученици от Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“ в изпълнение на Образователната програма на ВСС „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

  Continue reading
 • 13.12.2023

  Ден на отворени врати се състоя в Административен съд – Пловдив

  На 12.12.2023 г. Административен съд – Пловдив проведе организираното ежегодно събитие в органите на съдебната власт „Ден на отворените врати“. Инициативата тази година бе под надслов „Административен съд – Пловдив в международния ден за правата на човека, конституирайки върховенството на правото и закона”. Участие в събитието взеха студенти специалност  „Право“, ІІІ курс в ПУ“Паисий Хилендарски“, както и ученичка от ЕГ “Иван Вазов“ – Смолян, която влезе в ролята на „Председател за един ден“. Петя Качакова е една от изявените ученички  на езиковата гимназия в Смолян и капитан на Трети ученически гвардейски отряд, участник в младежки форум „Достойни за България“, чиято основна дейност е по проект на Сдружение“Младежки гвардейски отряди“ – „Младите хора – Бъдещето на България“ – с  неограничени възможности“. Дванадесетокласничката, която си спечели наградата „Председател за един ден“ сподели, че има засилен интерес към правото и е решила да кандидатства идната 2024 година, в която завършва средното си образование. Участниците в събитието присъстваха в открито съдебно заседание проведено от съдия Милена Дичева, която ги запозна с предмета на всяко едно от насрочените административни дела и им разясни извършените до момента процесуални действия по тях. В ролята на „Председател за един ден“ влязоха и четирима от присъстващите изявени студенти. Те се срещнаха с настоящия председател на Административен съд – Пловдив, съдия Мариана Шотева, която сподели с тях личния си опит като административен ръководител и съдия, разясни им някой специфики в чисто административната и функция на председател. В дискусията се включи и съдия Мария Златанова – зам.- председател на съда, която в продължение на разговора им със съдия Шотева отбеляза делата, които се разглеждат от Първо отделение, на което тя е председател. Накрая на беседата, съдия Шотева и съдия Златанова изразиха своята готовност да споделят професионалният си опит и в бъдещи събития организирани от студентите на Юридическия факултет на ПУ“Паисий Хилендарски“.

  Continue reading
 • 29.11.2023

  Административен съд – Ловеч организира втора среща по образователната си програма

  В рамките на провежданата в Административен съд – Ловеч Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на 28.11.2023 г. в зала № 2 на съда се състоя втората по ред среща с ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф“ I – Ловеч. Под ръководството на Председателя на Административен съд – Ловеч бе направена презентация по темата „Представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запознаване със статута на магистратите. Професията на съдебния служител. Функции на различните съдебни служители.“ Присъстващите се запознаха с основните нормативни положения, регламентиращи статута на магистратите и условията за заемане на тези длъжности. Направено бе и изложение на различните функции, изпълнявани от съдебните служители съобразно вида на заеманата длъжност . Учениците имаха възможност да разгледат съдийските и прокурорски тоги, както и да се видят облечени в тях.

  Continue reading