• 13.12.2023

  Ден на отворени врати се състоя в Административен съд – Пловдив

  На 12.12.2023 г. Административен съд – Пловдив проведе организираното ежегодно събитие в органите на съдебната власт „Ден на отворените врати“. Инициативата тази година бе под надслов „Административен съд – Пловдив в международния ден за правата на човека, конституирайки върховенството на правото и закона”. Участие в събитието взеха студенти специалност  „Право“, ІІІ курс в ПУ“Паисий Хилендарски“, както и ученичка от ЕГ “Иван Вазов“ – Смолян, която влезе в ролята на „Председател за един ден“. Петя Качакова е една от изявените ученички  на езиковата гимназия в Смолян и капитан на Трети ученически гвардейски отряд, участник в младежки форум „Достойни за България“, чиято основна дейност е по проект на Сдружение“Младежки гвардейски отряди“ – „Младите хора – Бъдещето на България“ – с  неограничени възможности“. Дванадесетокласничката, която си спечели наградата „Председател за един ден“ сподели, че има засилен интерес към правото и е решила да кандидатства идната 2024 година, в която завършва средното си образование. Участниците в събитието присъстваха в открито съдебно заседание проведено от съдия Милена Дичева, която ги запозна с предмета на всяко едно от насрочените административни дела и им разясни извършените до момента процесуални действия по тях. В ролята на „Председател за един ден“ влязоха и четирима от присъстващите изявени студенти. Те се срещнаха с настоящия председател на Административен съд – Пловдив, съдия Мариана Шотева, която сподели с тях личния си опит като административен ръководител и съдия, разясни им някой специфики в чисто административната и функция на председател. В дискусията се включи и съдия Мария Златанова – зам.- председател на съда, която в продължение на разговора им със съдия Шотева отбеляза делата, които се разглеждат от Първо отделение, на което тя е председател. Накрая на беседата, съдия Шотева и съдия Златанова изразиха своята готовност да споделят професионалният си опит и в бъдещи събития организирани от студентите на Юридическия факултет на ПУ“Паисий Хилендарски“.

  Continue reading
 • 29.11.2023

  Административен съд – Ловеч организира втора среща по образователната си програма

  В рамките на провежданата в Административен съд – Ловеч Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на 28.11.2023 г. в зала № 2 на съда се състоя втората по ред среща с ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф“ I – Ловеч. Под ръководството на Председателя на Административен съд – Ловеч бе направена презентация по темата „Представяне на професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запознаване със статута на магистратите. Професията на съдебния служител. Функции на различните съдебни служители.“ Присъстващите се запознаха с основните нормативни положения, регламентиращи статута на магистратите и условията за заемане на тези длъжности. Направено бе и изложение на различните функции, изпълнявани от съдебните служители съобразно вида на заеманата длъжност . Учениците имаха възможност да разгледат съдийските и прокурорски тоги, както и да се видят облечени в тях.

  Continue reading
 • 23.11.2023

  Съдия запозна студенти с трудовото и осигурително право

  Над 60 млади хора, студенти, трети курс, от специалностите счетоводство и финанси от ИУ-Варна, с преподавател проф. д-р Андрияна Андреева, бяха на посещение днес в Административен съд – Варна. Председателят на съда – г-жа Елена Янакиева, поздрави младите хора и ги запозна накратко с историята на съда, неговата дейност, видовете дела, които разглеждат административните съдилища.

  Continue reading
 • 15.11.2023

  Ученици от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ посетиха Административен съд – Ловеч

   На 14.11.2023 г. в Административен съд – Ловеч проведе първата среща за учебната 2023-2024 г. с учениците от ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС и МОН. Административният ръководител на АдмС Ловеч приветства учениците и ги въведе в основните положения на административното правораздаване. Темата по която бяха запознати учениците беше  „Разделение на властите според Конституцията на Република България. независимост на съдебната власт. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“. Присъстващите се запознаха с основните принципи на държавното управление, а именно – разделението на властите е трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна. В хода на презентацията, на учениците бе представена структурата на съдилищата, прокуратурата и следствените органи, като същите се запознаха с основните функции, които всяка една от тези структури изпълнява, както и делата, които са им подсъдни. В заключение, бе направено и кратко изложение на функциите на Висшия съдебен съвет в качеството му на представляващ съдебната власт орган, който осигурява и отстоява независимостта й, определя състава и организацията на работата на съдилищата, прокуратурите и следствените органи.

  Continue reading